Achtergrondinformatie

Sfeerafbeelding Fontys

Goede zorg en een echt thuisgevoel staan soms op gespannen voet met elkaar. Toch is het van belang dat evenzeer op thuisgevoel als op zorg wordt gestuurd en geëvalueerd. Dit vanwege politieke en sociale trends zoals het scheiden van wonen en zorg, en het ombouwen van bestaande zorgbouw tot verpleeghuiscapaciteit. Ouderen krijgen daarbij een steeds grotere stem in hoe zij zelf wensen te wonen. Daarnaast is, niet alleen thuis maar ook in het verpleeghuis, de rol van de mantelzorg en vrijwilligerszorg in toenemende mate belangrijk. Dit betekent dat ook voor hen moet gelden dat zij zich thuis voelen. Tenslotte zal dementie een belangrijke indicatie (of bijkomende indicatie) zijn voor opname in het verpleeghuis. Dementie wordt gekenmerkt door desoriëntatie, identiteitsverlies en gevoelens van ontheemd zijn met vaak gedragsproblemen tot gevolg. Het bevorderen van een thuisgevoel is daarom van extra grote betekenis.

Doel van het project

Dit project beoogt factoren die het thuisgevoel bij de verpleeghuisbewoners bepalen inzichtelijk te maken, te bevorderen en te evalueren. Dit met als doel om de kwaliteit van leven in het verpleeghuis optimaal te maken.

Producten

Voor het onderwijs en de zorgprofessional levert dit project op basis van co-creatie verschillende producten op: van artikelen in tijdschriften en online media, tot werkboeken, trainingen en een meetinstrument voor ‘thuisgevoel’.