Flitsbezoeken - van goed naar beter onderwijs

Inleiding

Wist je dat 74% van autobestuurders zichzelf een betere chauffeur dan anderen vindt (Williams, 2003)? En wist je dat het percentage docenten dat zichzelf beter vindt presteren dan zijn collega’s op 92% zit (Wawoe, 2011)? Mogelijk heeft dit hoge getal te maken met de uiteenlopende visies op wat ‘goed onderwijs’ is en de verschillende benaderingswijzen om te identificeren wat wordt verstaan onder ‘goed onderwijs’.

Onderlinge afstemming

Gezien deze complexiteit en de aanleg om jezelf te overschatten, is het van fundamenteel belang om binnen een docententeam hele heldere opvattingen te hebben over wat ‘goed onderwijs’ omvat. Onderlinge afstemming is dus van groot belang, maar het is niet effectief (en niet inspirerend) om een vergadercultuur in te richten met uitgebreide moderatie- en kallibratiesessies. Naast dat dit kostbare aandacht voor de student opslokt, gaat het ook ten koste van de authenticiteit van een docent terwijl dit juist een belangrijke factor is die het leren inspireert. Er is een methodiek die een open dialoog tussen docenten over ‘goed onderwijs’ faciliteert, en die niet al de aandacht van de docent opslokt

Flitsbezoeken

Deze methodiek heet ‘Flitsbezoeken.' Een flitsbezoek is een variant op een lesbezoek, waarbinnen in een korte tijd veel informatie over de onderwijssituatie, de module, leeruitkomsten, didactisch handelen en het formatief handelen wordt verzameld (Downey, Dreissen, & Knaap, 2017).

Eerste ervaringen en conclusies

Inmiddels zijn er binnen Fontys ervaringen opgedaan met deze methodiek. Hieruit is gebleken dat de onderwijskundige dialoog goed op gang komt maar dat het tijd vraagt om het gedachtengoed in te bedden in de organisatie. Collega’s zijn hier over het algemeen nl. niet bekend mee. Daarbij zijn vertrouwen en motiatie belangrijke aspecten. Ook het praktisch organiseren van flitsbezoeken is een aandachspuntspunt (planning etc.).

Flitsbezoeken binnen jouw opleiding/instituut?

Aangezien het concept van flitsbezoeken de nodige dialoog en voorbreiding vraagt, is begeleiding hiervoor vanuit het scrumteam blended learning niet haalbaar. Het scrumteam adviseert dan ook om dit via docentprofessionalisering op te pakken. Voor meer info over het concept, neem gerust contact op via scrumteamblendedlearning@fontys.nl.

Aanvullende informatie

Voorbeeld opzet training
Leerlijn “coachende onderwijsprofessional” bij flitsbezoeken (pdf).

Contact
Ben je geïnteresseerd in de methodiek? Neem dan contact op met het Scrumteam Fontys Blended Learning.

Sfeerafbeelding Fontys