Persoonsgegevens

Bescherming en gebruik van persoonsgegevens binnen Fontys Hogeschool ICT

Fontys Hogeschool ICT (FHICT) maakt gebruik van en verzamelt informatie over studenten, die staan ingeschreven als student bij FHICT. Het doel van deze informatie is studenten passend onderwijs te geven. Daarnaast is de informatie nodig om ervoor te zorgen dat studenten zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra zorg te kunnen bieden.

Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van persoonsgegevens. FHICT maakt gebruik van de volgende persoonsgegevens voor de uitvoering van het onderwijs:

  • Identificerende gegevens: naam student, studentnummer en e-mailadres
  • Studiegegevens en studievoortgangsgegevens
  • Persoonlijke communicatie met studenten en docenten

De volgende betrokkenen hebben toegang tot bovenstaande gegevens: docenten, onderwijsondersteunend personeel en externe leveranciers van informatiesystemen. Deze gegevens worden bewaard c.q. gearchiveerd conform het daartoe opgestelde Fontys beleid.

Omdat persoonsgegevens van studenten worden verzameld en verwerkt, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet is enerzijds bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt. Anderzijds dient de wet om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd door FHICT. Dit wordt ten eerste bewerkstelligd door aansluiting bij de geldende Fontys regelingen, statuten en reglementen. Ten tweede worden er met externe leveranciers van informatiesystemen verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin afspraken gemaakt zijn. Ten derde wordt er een actief beleid gevoerd om medewerkers en studenten bewust te maken zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Dit gebeurt door het houden van bewustzijn-campagnes en het uitvoeren van audits op eventuele informatiebeveiligingsrisico’s in de informatievoorziening.

Maartje Hoop-Houben (informatiemanager)

Versie 2.0 d.d. 29 maart 2018

Auteurs: Jurrian Wijffels (informatiemanager) en Funda Saçan-Ilhan (onderwijsjurist) Versie 1.0 d.d. 23 mei 2016