Mediatheekreglement

Mediatheekreglement Fontys Hogescholen 2015

0. Begrippenlijst
1. Reikwijdte
2. Toegankelijkheid
3. Leenreglement
3.1 Leners
3.2 Lenen
3.3 Verlengen
3.4 Reserveren
3.5 Overschrijding van de uitleentermijn
3.6 Aansprakelijkheid
4. Interbibliothecair leenverkeer
5. Lenergevens
6. Huisregels
7. Slotbepalingen
Bijlage: Tarievenoverzicht

0. Begrippenlijst

 • Audiovisuele apparatuur: standaard apparatuur zijnde beamer, eenvoudige video- en fotoapparatuur, voicerecorder en statief
 • Beeld- en geluidsdrager: DVD, CD, blu-ray, lp
 • Cursist: degene met wie op basis van de Voorwaarden inschrijving cursisten een overeenkomst voor inschrijving voor deelname aan een cursus bij Fontys tot stand is gekomen
 • Extraneus: degene die bij de Stichting Fontys is ingeschreven als extraneus als bedoeld in artikel 7.36 WHW
 • Externe: degene die niet ingeschreven is bij de Stichting Fontys als student of extraneus, geen cursist is en niet werkzaam is bij de Stichting Fontys of behoort tot de post-actieven
 • Fontyskaart: studentenkaart (ontvangen studenten bij inschrijving); medewerkerskaart (ontvangen medewerkers bij indiensttreding)
 • Legitimatiebewijs: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
 • Materialen: publicaties en audiovisuele apparatuur
 • Medewerker: docent of onderwijsondersteunend medewerker van de Stichting Fontys
 • Mediatheekpas: kaart met een beperkte uitleenfunctie ten behoeve van ‘externe’ mediatheekbezoekers
 • Post-actieve: gepensioneerde Fontys medewerker
 • Publicatie: boek, tijdschrift, bladmuziek, beeld- en geluidsdragers
 • Student: degene die bij de Stichting Fontys is ingeschreven als student als bedoeld in de artikelen 7.32 t/m 7.34 WHW

1. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle mediatheken van Fontys Hogescholen.

2. Toegankelijkheid

De mediatheken zijn vrij toegankelijk voor studenten, cursisten, extraneï en medewerkers van Fontys Hogescholen. Externen (waaronder alumni en post-actieven) wordt toegang verleend op vertoon van een wettig legitimatiebewijs.

3. Leenreglement

3.1 Leners

Studenten, extraneï en medewerkers van Fontys Hogescholen kunnen op vertoon van een Fontyspas kosteloos materialen lenen van de mediatheken van Fontys Hogescholen. Alumni, cursisten en post-actieven van Fontys kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een gratis mediatheekpas aanvragen. Andere externen kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een mediatheekpas kopen (zie bijlage). Het lenen van audiovisuele apparatuur is voorbehouden aan studenten en medewerkers van Fontys en is uitsluitend bestemd voor onderwijsdoeleinden. Studenten en medewerkers van eigen opleidingen hebben hierbij voorrang op eigen locatie. Standaard audiovisuele apparatuur is te lenen voor alle studenten en medewerkers binnen Fontys Hogescholen. Het lenen van opleidingsspecifieke audiovisuele apparatuur is voorbehouden aan studenten en medewerkers van het betreffende instituut.

3.2 Lenen

Voor het lenen van materialen gelden de volgende regels:

De standaarduitleentermijn is 4 weken. Als uitzondering is de uitleentermijn voor beeld- en geluidsdragers 1 week en voor bladmuziek 6 weken. Van een aantal, nader in de mediatheekcatalogus aangegeven publicaties is de uitleentermijn 1 week / 1 dag of is lenen niet toegestaan. Audiovisuele apparatuur wordt uitgeleend volgens het in gebruik zijnde leenschema van de betreffende mediatheek. De lener gaat een bruikleenovereenkomst aan.

Een lener mag maximaal 15 publicaties in zijn bezit hebben. Voor audiovisuele apparatuur wordt het aantal in overleg vastgesteld. De geleende materialen dienen ingeleverd te worden bij de mediatheek waar ze zijn geleend. Op verzoek wordt een ontvangstbewijs verstrekt.

3.3 Verlengen

De uitleentermijn van geleende materialen kan kosteloos verlengd worden, mits niet gereserveerd door een andere lener. Verlenging is maximaal twee keer mogelijk. Verlengen van audiovisuele apparatuur kan alleen in overleg met de betreffende mediatheek.

3.4 Reserveren

Uitgeleende publicaties kunnen kosteloos worden gereserveerd. Reservering van audiovisuele apparatuur is alleen mogelijk voor studenten en medewerkers van de opleiding(en) waarvoor de mediatheek is ingericht. De gereserveerde publicatie blijft 1 week nadat het bericht is verstuurd beschikbaar. De afhaaltermijn voor gereserveerde audiovisuele apparatuur wordt in overleg vastgesteld.

3.5 Overschrijding van de uitleentermijn

Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete geheven (zie bijlage). Na drie aanmaningen ontvangt de lener een factuur, waarmee de kosten voor vervanging van het materiaal, verhoogd met boete in rekening wordt gebracht. Wordt de factuur niet betaald dan zal een incassobureau ingeschakeld worden. De incassokosten komen voor rekening van de lener. De lener wordt uitgesloten van lening zolang de factuur niet is voldaan, en/of het geleende is teruggebracht.

3.6 Aansprakelijkheid

De lener is aansprakelijk voor de geleende materialen. Deze dienen in de dezelfde staat geretourneerd te worden als bij het in ontvangst nemen. Het is niet toegestaan geleende publicaties of audiovisuele apparatuur aan derden uit te lenen. Bij verlies of beschadiging worden de kosten voor vervanging in rekening gebracht, verhoogd met een boete (zie bijlage). Indien deze situatie zich voordoet worden deze kosten gespecificeerd.

4. Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

4.1 Interbibliothecair leenverkeer binnen Fontys

Leners kunnen via hun mediatheek kosteloos publicaties aanvragen uit de collecties van één van de andere Fontys mediatheken. Bij beschikbaarheid in dezelfde lesplaats dient de aanvrager deze daar persoonlijk op te halen en in te leveren. Zodra de publicatie beschikbaar is ontvangt de aanvrager hiervan bericht.

4.2 Interbibliothecair leenverkeer buiten Fontys

Als een gewenste publicatie niet aanwezig is in de collectie van één van de Fontys mediatheken kan deze te leen worden gevraagd uit het bezit van externe bibliotheken. Hieraan zijn kosten verbonden voor de aanvrager (zie bijlage). Zodra de publicatie is ontvangen bij de mediatheek krijgt de aanvrager hiervan bericht.

5. Lenergegevens

De gegevens van leners worden niet aan derden ter inzage gegeven of anderszins bekend gemaakt overeenkomstig de privacyreglementen van Fontys Hogescholen.

6. Huisregels

In de mediatheken en op de gang van zaken met betrekking tot dit mediatheekreglement zijn de huisregels en ordemaatregelen Fontys Hogescholen van toepassing.

7. Slotbepalingen

 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de leidinggevende van de betreffende mediatheek. Tegen zo’n beslissing kan door studenten en extraneï een klacht ingediend worden bij het College van Bestuur overeenkomstig de procedure als bedoeld in artikel 47 van het Fontys Studentenstatuut. Voor overige betrokkenen zal zoveel mogelijk conform genoemde procedure gehandeld worden.
 • Dit reglement is vastgesteld door het College van Bestuur van Fontys Hogescholen op 9 juni 2015, waarna op 2 juli 2015 door de Centrale Medezeggenschapsraad is ingestemd met het reglement.
 • De bedragen in de bijlage bij dit reglement (Tarievenoverzicht) kunnen door het College van Bestuur aangepast worden aan ontwikkelingen in de markt nadat de Centrale Medezeggenschapsraad daarmee ingestemd heeft.
 • Het reglement treedt in werking op 1 augustus 2015.

Bijlage

Tarievenoverzicht >>

Sfeerafbeelding Fontys