Onderzoek en onderwijs

Leven lang leren

De snelheid en complexiteit waarmee maatschappelijke vraagstukken zich ontwikkelen en waarmee vernieuwingen in producten, processen en diensten gepaard gaan, stellen steeds hogere eisen aan onze professionals. Ondernemerschap, een onderzoekende houding, het vermogen om verbanden te zien en samen te werken over de grenzen van disciplines en belangen heen, zijn kernwaarden van de professional van de toekomst. Talentontwikkeling vraagt daarmee steeds meer aandacht voor de groei van de professional als persoon en als verantwoord burger. Permanent lerende en onderzoekende professionals zijn voor de samenleving en de regionale economie onontbeerlijk. Het is dan ook belangrijk dat zij kunnen investeren in zowel de eigen inzetbaarheid als in het formeel en informeel leren in diverse leeromgevingen.

Visie Fontys Ondernemerschap richting 2020

Fontys is een van de rijkste bronnen voor het ontstaan van ondernemerschap en marktkansen in Nederland. Fontys wil deze bijzondere rijkdom effectief gaan benutten voor het ondernemerschapsvermogen van haar studenten en de groei van de directe economische waarde van onderzoek en onderwijs.

Fysiek trefpunt voor bedrijfsleven en onderwijs in nieuwbouw van Fontys

Door het creëren van een centrale Fontys ‘broedplaats’ voor startups zal er een trefpunt ontstaan voor alle facetten van het ondernemerschap. Een plaats waar studentondernemers, ondernemende studenten, alumni, het Lectoraat Ondernemerschap, docenten en het bedrijfsleven samenkomen.
Hierdoor kunnen toevallige ontmoetingen worden vergemakkelijkt, wordt kennis gedeeld, worden sneller ideeën gegenereerd en gedeeld, worden samenwerkingen (door crossovers van verschillende opleidingen en achtergronden) gestart. Er ontstaat een zogeheten open community door samen te werken, te leren en cocreëren op maatschappelijk relevante en actuele thema’s vanuit ieders expertise.

‘De ondernemerschapsvloer’

De fysieke plek moet bruisen van ondernemerschap maar bovenal inspirerend en dynamisch zijn waar meer gebeurt dan alleen onderwijs en onderzoek tijdens kantooruren. De plek wordt specifiek ingericht voor het tot bloei laten komen van een onderneming en het klaarstomen van zelfstandige ondernemers. Het biedt alle condities die het ondernemerschap voor studenten vergemakkelijken gedurende het studietraject en faciliteiten die nodig zijn bij het opstarten en lanceren van een eigen bedrijf zullen toegankelijk en bereikbaar zijn voor de community. Op het gebied van coaching en advies, aanschuifonderwijs, aanbieden van netwerken, gebruik van specifieke labs, bedrijfseconomische aspecten zoals financieringsmogelijkheden en huisvesting worden mogelijkheden momenteel in kaart gebracht.
Het zal een trefpunt binnen Fontys zijn waar studenten (samen) kunnen werken om de zelfstandige onderneming marktrijp te maken (tot 2 jaar na hun studie), studenten (die de minoren 'Explore your Entrepreneurship’ en ‘Ondernemerschap’ volgen) een werkplek hebben en het bedrijfsleven kan aanhaken bij ondernemersideeën om deze verder te ontwikkelen.

Studentondernemers die een plek en ondersteuning ontvangen op de ondernemerschapsvloer om hun bedrijf marktrijp te maken, doorlopen voorafgaand een traject, zoals het volgen van ondernemerschapsprogramma's, minoren en coaching. In dit traject ontdekken, beproeven en ontwikkelen ze ondernemerschapstalent, waarna zij door kunnen groeien naar de toegespitste omgeving waar ze worden voorbereid, begeleid en worden gelanceerd naar een ondernemersloopbaan.
Door de creatie van een centrale lanceerplaats van startups vindt er een wisselwerking plaats tussen technologie, innovatie en ondernemerschap. De drie pijlers (technologie, innovatie en ondernemerschap) zullen elkaar voeden en aanvullen. Het doel is dan ook het verbinden van mensen op een innovatieve manier en empowerment van de mensen om uit te blinken als professional in het eigen vakgebied.

Fontys Centrum voor Ondernemerschap

Het Fontys Centrum voor Ondernemerschap (CvO) heeft een sleutelpositie om Fontys studenten met een sterke ambitie voor het ondernemerschap klaar te stomen als zelfstandige ondernemer. Het CvO heeft de mogelijkheden om Fontys breed studentondernemers naar de markt te brengen door ze te ondersteunen in de vorm van startup support (leunend op een ‘Fontys entrepreneur community’) inclusief het verbinden aan netwerken en het op maat benutten van initiatieven uit het werkveld zoals Startup-Hub, Brightmove, Take Off HBO en Starterslift. Dit uit zich in diverse trainingen, een breed netwerk, coaching en startup support in diverse niveaus voor studentondernemers. Daardoor vormt het CvO een toegespitste omgeving voor het ontdekken, voorbereiden, begeleiden en lanceren van een ondernemersloopbaan voor al haar studenten.