Lectoraat Circulaire Transitie

Met ingang van 1 september is het lectoraat Circulaire Transitie gestart, als onderdeel van het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie. Dit nieuwe lectoraat, onder leiding van lector Jifke Sol, richt zich met name op het verbinden van bestaande lectoraten in het technisch, economische en sociale domein op het gebied van circulaire economie en de energietransitie.

De focus van het lectoraat is om praktijkgericht te onderzoek naar maatschappelijk inclusieve oplossingen voor circulaire transities van de MKB maakindustrie en gemeentes in de Fontys regio’s. Daarnaast zullen interdisciplinaire onderzoeksmethoden voor circulaire transities ontwikkeld worden, voortbouwend op multidisciplinair onderzoek. Ook kennisontwikkeling en actualisering van het onderwijsaanbod van Fontys-opleidingen en kennisontwikkeling ter professionalisering van docenten op het gebied van circulaire transities spelen een belangrijke rol. Tenslotte gaat het lectoraat aan de slag met het verspreiden van kennis over circulaire transities door middel van publicaties, lezingen en workshops etc. in het kennisdomein. Het lectoraat wil op deze manier bijdragen aan maatschappelijk inclusieve innovaties voor de circulaire- en energietransitie in Noord-Brabant middels interdisciplinair onderzoek.

Sfeerafbeelding Fontys

Samenwerking tussen lectoraten

Het Lectoraat Circulaire Transitie verzorgt tevens de onderzoeksmatige afstemming met en samenwerking tussen bestaande lectoraten die onderdeel uitmaken van de in het FECT participerende instituten:

 • Lectoraat De Ondernemende Regio (FHEC): onderzoek naar factoren van economisch succes in de economische regio’s Brainport en Midpoint;
 • Lectoraat Applied Natural Sciences (FHTNW): onderzoek naar eigenschappen van materialen en energietechnologie in de volgende Special Interest Groups (SIG’s):

  • SIG Solar Fuels: onderzoek naar innovatieve vormen van energieopslag;
  • SIG Thin Films and Functional Materials: o.a. onderzoek naar energiebesparing door speciale coatings op glas;
  • SIG Polymeren: onderzoek naar eigenschappen van polymeren
  • SIG Sustainable Process Technology: zo duurzaam mogelijk produceren van producten.
 • Lectoraat Mens en Technologie (FHHRM&Psych): onderzoek naar maatschappelijke acceptatie van technische innovaties;
 • Lectoraat Smart Marketing en Strategie (FHEC): onderzoek naar nieuwe marketingstrategieën en de wijze waarop ‘connectedness’ het marketingvakgebied verandert;
 • Lectoraat Thought Leadership (FHEC): onderzoek naar positionering van organisaties op het snijvlak van economie en samenleving met vernieuwende denkbeelden.
 • Lectoraat Media, Interactie en Narratie (FHJ) bekijkt de invloed van technologie op het overdragen van informatie en het vertellen van verhalen, en richt zich op conceptuele innovatie.

Lector Jifke Sol

Het Expertisecentrum Circulaire Transities signaleert dat mensen niet goed weten in welke soorten technologie ze willen en kunnen investeren. Dit komt onder meer door een gebrek aan kennis over het sociale, technische en economische plaatje. “Het Lectoraat wil ondernemers in de regionale maakindustrie ondersteunen in hun keuzeproces en veerkracht met praktische kennis en begeleiding”, aldus lector Jifke Sol.

Bijzonder aan het Lectoraat Circulaire Transities is dat het een multidisciplinair team is, met een lector en drie onderzoekers, waarmee met een sociale, economische én technische bril naar maatschappelijke vraagstukken gekeken kan worden. Doel is om vragen over energietransitie, sociale innovatie en circulaire economie samen met netwerken van ondernemers, burgers en overheden te analyseren en van antwoorden te voorzien. Ook wil het lectoraat hybride leeromgevingen creëren, waar enthousiaste studenten en docenten mee kunnen denken en nieuwe oplossingen en adviezen ontwerpen en daarmee lokaal maatwerk bieden. Het idee is dat ondernemers, burgers en overheden en onderzoekers ook de weg weten te weten naar deze ‘living labs’, zodat kennis en ideeën gebundeld kunnen worden. Kernvraag is welke factoren helpend en welke belemmerend zijn bij circulaire transities.

Sociaal innovatief leerproces

Jifke Sol is als nieuwe lector met name voor het MKB in Brabant aanspreekpunt en verbinder voor initiatieven en kennisvragen op het terrein van energietransitie, circulaire economie en sociale innovatie. Sol heeft een achtergrond in onderzoek naar succesfactoren en begeleiding bij complexe regionale samenwerkingstrajecten richting duurzaamheid. Ze ziet deze samenwerking als een sociaal innovatief leerproces, waar mensen met vallen en opstaan kleine stapjes verder komen. “De ambitie is om meer circulair te gaan denken, en grondstoffen en energie te beschouwen als bronmateriaal dat meervoudige waarde kan hebben. Circulair denken betekent bijvoorbeeld dat je je afvraagt wat de sociale impact van jouw denken en jouw gedrag is. Circulaire economie kan betekenen dat je niet in winsttermen en bezit denkt, maar in termen van delen en vermenigvuldigen, bijvoorbeeld door medegebruik, zoals nu al plaatsvindt met elektrische deelauto’s. Het is dus anders denken en anders doen.”

‘’Ik besef dat we nog maar aan het begin staan van deze maatschappelijke transitie, tegelijkertijd zie ik al jarenlang de kiemen van nieuwe duurzaamheid om me heen. Ik draag via dit lectoraat met het hele team graag bij aan een impuls om deze kiemen te versterken door onderzoekers, ondernemers, onderwijs en overheden met elkaar te verbinden richting een circulaire toekomst”, aldus Sol.

Lector Jifke Sol Lector Jifke Sol