Health

Technologische ontwikkelingen als inspiratiebron

Binnen het kennisgebied Health werken onze partners samen met studenten, docenten en onderzoekers aan opdrachten die bijdragen aan de gezondheid van de mens. Onderwijs en onderzoek zijn hierbij nauw verweven met elkaar. In multidisciplinaire projecten werken de verschillende hogescholen van Fontys samen. in wisselende samenstelling aan concrete vraagstukken. Op het gebied van gezondheidszorg en vitaliteit, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie. Nieuwe technologische ontwikkelingen zijn hierbij een inspiratiebron.

Direct toepasbaar in praktijk

Regionale verankering, snelle schakeling en korte lijnen. Daar gaat het om. Open Innovatie is het uitgangspunt, kennisdeling en kennisuitwisseling tussen werkveld en kennisinstelling zijn belangrijk. De kennis die we opdoen, is direct toepasbaar in de praktijk, dat is voor de bedrijven waarmee wij samenwerken van grote toegevoegde waarde.

 • Impulsteam Circulaire Economie

  Fontys Impulsteam Circulaire Economie

  Fontys wil een actieve rol spelen in de transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. Het Fontys Impulsteam Circulaire Economie (ICE) heeft als doel de kennis over circulaire economie en duurzaamheid binnen Fontys te versterken zodat wij een betekenisvolle speler worden in deze transitie.

  Daarbij hoort dat onze studenten over de nodige kennis beschikken om een volwaardige sparring-partner te kunnen zijn voor het regionale bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties.

  Circulaire Economie binnen Fontys

  In de opleiding van onze studenten willen wij de aspecten van circulaire economie in hun onderlinge samenhang aan bod laten komen. We maken onze studenten bewust van de dilemma’s en vraagstukken rondom circulaire economie en betrekken ook hun eigen handelen in hun eigen leefomgeving hierbij. Zo willen we bewuste professionals opleiden die een volwaardige bijdrage kunnen leveren aan de Circulaire Economie van morgen.

  Binnen Fontys helpt het Impulsteam Circulaire Economie bij het verspreiden van kennis over circulaire economie, interdisciplinaire samenwerking, het koppelen van studenten aan praktijkopdrachten uit het bedrijfsleven, en het organiseren van intervisiebijeenkomsten en trainingen voor studenten en docenten.

  Contact

  Voor meer informatie over het thema circulaire economie of het Fontys Impulsteam kunt u contact opnemen met Fons Claessen (projectleider ICE)

  Nieuws

  Eindhovens gamechanger: van gloeilamp naar fotonica

  Klik hier

  Deelname Sustainabul 2017

  klik hier

 •   Circulair

  Wat is circulaire economie?

  Het huidige economische systeem is met een groeiende wereldbevolking (tot 9 miljard mensen in 2050) niet houdbaar. Enerzijds omdat de nog beschikbare grondstoffen op onze planeet langzaam opraken. Anderzijds de huidige vorm van handelen een zware wissel trekt op onze eigen leefomgeving in de vorm van vervuiling van oceanen, klimaatverandering, luchtverontreiniging, ontbossing en daarmee het uitsterven van vele dier- en plantsoorten.

  De oplossing ligt in een economie die de ecologische grenzen als uitgangpunt neemt. Net als de natuur werkt die economie met circulaire principes. In een circulaire economie sluiten en verbinden we grondstofkringlopen zodat grondstoffen en hun kwaliteit zo min mogelijk verloren gaan. Energie is niet meer afkomstig van eindige, fossiele bronnen, maar uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon en water. Een circulaire economie is zo ingericht dat ons natuurlijk kapitaal - het ecosysteem en de biodiversiteit daarbinnen- wordt ondersteund en versterkt in plaats van afgezwakt. Daarmee vormt de circulaire economie de basis voor een duurzame en meer rechtvaardige samenleving.

  De transitie naar een circulaire economie is, vanwege de vele aspecten die ermee verbonden zijn, complex. Het vraagt om een mindshift op meerdere vlakken, in de context van een veranderend maatschappelijk speelveld. Het gaat daarbij om technische innovaties, innovatief design van productontwerpen en productieprocessen (regenerative bij design), sluiten van product- en grondstofketens door het verbinden en regionaliseren van kringlopen en het ontwikkelen van nieuwe verdien- en marketingmodellen die meer gericht zijn op het gebruik dan op het bezit van producten (servitization). De consument verenigt zich in coöperatieven en wordt meer en meer co-producent. Kortom: circulaire economie vraagt om een verandering in ons denken over de verantwoordelijkheid die we nemen voor de toekomst om een waardevolle samenleving te vormen.

  Nederland circulair

  In het ‘Rijksbreed programma circulaire economie’ is de ambitie neergelegd dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Het is geen vraag van of, maar van hoe: de overheid kan dit niet alleen en een circulaire economie is uiteindelijk de optelsom van een groeiend aantal circulaire initiatieven en bedrijven. De omschakeling naar een circulaire economie levert niet alleen maatschappelijke en ecologische winst op, maar kan ook leiden tot ook een nieuwe impuls voor de Nederlandse economie. Volgens TNO levert de omschakeling naar een circulaire economie 54.000 nieuwe arbeidsplaatsen op en een omzettoename van € 7,3 miljard (TNO, 2013).

  [Veel bedrijven zetten op dit moment de eerste stappen in een omschakeling naar circulaire bedrijfsmodellen. Zij lopen tegen tal van interessante problemen en kennisvragen aan. Een bedrijf dat nu producten in China produceert, zal bij de omschakeling naar een meer servicegericht aanbod wellicht nadenken over het terughalen van de productie naar Europa (reshoring). En hoe kan dat bedrijf zijn klanten verleiden om alleen te betalen voor het gebruik en niet voor het bezit van een product? In de opkomende deeleconomie zijn er al verschillende toepassingen van servicegerichte businessmodellen zoals Snappcar, Uber en AirBnB.]

 •   Deelname Sustainabul 2017

  Fontys Hogescholen neemt dit jaar voor de derde keer deel aan de Sustainabul. De SustainaBul is een benchmark op het gebied van duurzaamheid voor Nederlandse universiteiten en hogescholen. Onderwijsinstellingen worden beoordeeld op de integratie van duurzaamheid in hun onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, de transparantie hiervan en communicatie hierover. Het unieke aan de SustainaBul is dat de benchmark is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door studenten, onder de naam ‘Studenten voor Morgen’.

  Via de SustainaBul wordt het voor de studenten, beleidsmakers en bestuurders inzichtelijk wie de koplopers en de achterblijvers zijn met betrekking tot de integratie van het thema duurzaamheid. Hiermee wil Morgen een mentaliteitsverandering teweeg brengen binnen het hoger onderwijs,  waardoor de instellingen zichzelf gaan verduurzamen.

  Het Fontys Impulsteam Circulaire Economie coördineert dit jaar de deelname aan Sustainabul en vraagt aan alle instituten om informatie over duurzaamheid in onderwijs, onderzoek stages, trainingen voor personeel en interne en externe communicatie. Wij sturen daartoe een interne vragenlijst rond die we gebruiken voor onze eigen informatie en het invullen van de Sustainabul. Hoe completer het beeld, des te hoger we kunnen eindigen. Dat is natuurlijk niet het belangrijkste doel: door de vragenlijst krijgen wij een goed beeld wat er speelt binnen Fontys en mogelijke verbeterpunten. Meedoen is belangrijker dan de uiteindelijke score, al gaan we natuurlijk wel voor de winst!

  De definitieve ranglijst van deelnemende universiteiten en hogescholen wordt op basis van de inzendingen bekendgemaakt op 19 mei 2017 tijdens de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (NDDHO).

 •   Duurzaam Onderwijsaanbod
  Binnen de verschillende opleidingen en instituten van Fontys Hogescholen is er een divers onderwijsaanbod op het gebied van duurzaamheid. Het overzicht van de, bij het Impulsteam Circulaire Economie bekende, opleidingen waarin duurzaamheid een rol speelt kun je hier op de website downloaden. Voor zover mogelijk zijn ook links en contactpersonen toegevoegd. Mis je nog een opleiding of wil je informatie toevoegen of wijzigen stuur dan een mail aan ice@fontys.nl .