Impulsteam Circulaire Economie

Logo%20Impulsteam%20Circulaire%20Economie.jpg

Fontys Impulsteam Circulaire Economie

Fontys wil een actieve rol spelen in de transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. Het Fontys Impulsteam Circulaire Economie (ICE) heeft als doel de kennis over circulaire economie en duurzaamheid binnen Fontys te versterken zodat wij een betekenisvolle speler worden in deze transitie. Daarbij hoort dat onze studenten over de nodige kennis beschikken om een volwaardige sparring-partner te kunnen zijn voor het regionale bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Circulaire Economie binnen Fontys

In de opleiding van onze studenten willen wij de aspecten van circulaire economie in hun onderlinge samenhang aan bod laten komen. We maken onze studenten bewust van de dilemma’s en vraagstukken rondom circulaire economie en betrekken ook hun eigen handelen in hun eigen leefomgeving hierbij. Zo willen we bewuste professionals opleiden die een volwaardige bijdrage kunnen leveren aan de Circulaire Economie van morgen.

Binnen Fontys helpt het Impulsteam Circulaire Economie bij het verspreiden van kennis over circulaire economie, interdisciplinaire samenwerking, het koppelen van studenten aan praktijkopdrachten uit het bedrijfsleven, en het organiseren van intervisiebijeenkomsten en trainingen voor studenten en docenten.

Nieuws

Contact

Voor meer informatie over het thema circulaire economie of het Fontys Impulsteam kunt u contact opnemen met Fons Claessen (projectleider ICE)

 • Circulaire Economie

  Wat is circulaire economie?

  Het huidige economische systeem is met een groeiende wereldbevolking (tot 9 miljard mensen in 2050) niet houdbaar. Enerzijds omdat de nog beschikbare grondstoffen op onze planeet langzaam opraken. Anderzijds omdat de huidige vorm van handelen een zware wissel trekt op onze eigen leefomgeving in de vorm van vervuiling van oceanen, klimaatverandering, luchtverontreiniging, ontbossing en daarmee het uitsterven van vele dier- en plantsoorten.

  De oplossing ligt in een economie die de ecologische grenzen als uitgangpunt neemt. Net als de natuur werkt die economie met circulaire principes. In een circulaire economie sluiten en verbinden we grondstofkringlopen zodat grondstoffen en hun kwaliteit zo min mogelijk verloren gaan. Energie is niet meer afkomstig van eindige, fossiele bronnen, maar uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon en water. Een circulaire economie is zo ingericht dat ons natuurlijk kapitaal - het ecosysteem en de biodiversiteit daarbinnen- wordt ondersteund en versterkt in plaats van afgezwakt. Daarmee vormt de circulaire economie de basis voor een duurzame en meer rechtvaardige samenleving.

  De transitie naar een circulaire economie is, vanwege de vele aspecten die ermee verbonden zijn, complex. Het vraagt om een mindshift op meerdere vlakken, in de context van een veranderend maatschappelijk speelveld. Het gaat daarbij om technische innovaties, innovatief design van productontwerpen en productieprocessen (regenerative bij design), sluiten van product- en grondstofketens door het verbinden en regionaliseren van kringlopen en het ontwikkelen van nieuwe verdien- en marketingmodellen die meer gericht zijn op het gebruik dan op het bezit van producten (servitization). De consument verenigt zich in coöperatieven en wordt meer en meer co-producent. Kortom: circulaire economie vraagt om een verandering in ons denken over de verantwoordelijkheid die we nemen voor de toekomst om een waardevolle samenleving te vormen.

  Nederland circulair

  In het ‘Rijksbreed programma circulaire economie’ is de ambitie neergelegd dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Het is geen vraag van of, maar van hoe: de overheid kan dit niet alleen en een circulaire economie is uiteindelijk de optelsom van een groeiend aantal circulaire initiatieven en bedrijven. De omschakeling naar een circulaire economie levert niet alleen maatschappelijke en ecologische winst op, maar kan ook leiden tot ook een nieuwe impuls voor de Nederlandse economie. Volgens TNO levert de omschakeling naar een circulaire economie 54.000 nieuwe arbeidsplaatsen op en een omzettoename van € 7,3 miljard (TNO, 2013).

 • FontysDuurzaam

  Fontys Focus 2020

  Technologische, sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen beïnvloeden en veranderen de wereld om ons heen; nu en in de toekomst. Fontys levert een belangrijke bijdrage aan die noodzakelijke veranderingen door niet alleen te voorzien in de behoeften van de student en het toekomstige werkveld. Onze betekenis ligt tevens in het effect dat wij sorteren in de realisatie van de veranderingen in de samenleving; regionaal, nationaal en internationaal. Onze toegevoegde waarde ligt in onze proactieve rol: in het mede vormgeven en ontwikkelen van een duurzame en rechtvaardige samenleving.

 • Minor Circulaire Economie

  Gaan we richting een afvalvrije economie? Een economie waar we geen bezittingen meer hebben, maar alleen nog maar producten en diensten “leasen”? Onze economie is sterk in beweging. Met een snel groeiende wereldbevolking én een sterke afhankelijkheid van Europa van de import van grondstoffen, willen bedrijfsleven en overheid de komende jaren sterk inzetten op innovatie van onze economie. We vragen jou om te helpen de nieuwe economie vorm te geven. In deze minor ga je met bedrijven uit de regio op zoek naar nieuwe technieken, innovaties, business- en marketingmodellen om grondstoffen vaker en beter te benutten. Bijvoorbeeld door producten aan te bieden op basis van services in plaats van bezit.

  Link naar info minor Circulaire Economie

  0_Fontys%20minor%20Circulaire%20Economie.jpg