Entrepreneurship, Lector en kenniskring

Over Entrepreneurship

Ondernemerschap is te definiëren als een houding, gedrag en/of status waarbij de persoon in kwestie (de ondernemer) vanuit persoonlijke motivatie richting geeft aan (nieuwe) bedrijvigheid en daarmee (potentiële) waarde creëert voor zichzelf, zijn organisatie en zijn omgeving. Het gaat daarbij om de motivatie en vaardigheden om kansen te herkennen of te creëren en kansen te vertalen in actie.

Ondernemende houding, in samenwerking met Fontys Centrum voor Ondernemerschap

In nauwe samenwerking met het Fontys Centrum voor Ondernemerschap draagt het lectoraat via (onderzoek)projecten bij aan het versterken van ondernemende houding en competenties bij studenten en in het werkveld. Daarbij gaat het om:

  • Persoonlijke competenties voor ondernemerschap en onderwijskundige aanpakken en instrumenten om deze competenties te ontwikkelen;
  • Monitoring van (student)ondernemerschap;
  • Aanpakken gericht op het versterken van ondernemerschap (startups, familiebedrijven, MKB, intern ondernemerschap, collaborative entrepreneurship) in het werkveld.

Entrepreneurship Competence Framework

De Europese Unie heeft het begrip ondernemerschap vertaald naar een model, waarmee er op een universele manier over ondernemerschap gesproken kan worden: het Entrepreneurship Competence Framework, oftewel EntreComp. Het EntreComp Expertise Centre (onderdeel van het Fontys Centrum voor Ondernemerschap) heeft een op EntreComp gebaseerde methode en bijbehorend instrument ontwikkeld. Hierdoor kunnen de competentie-elementen op het gebied van kennis, houding en vaardigheden gemeten worden. De resultaten daarvan vormen het uitgangspunt voor de verdere persoonsgerichte ontwikkeling van de onderliggende competenties. Onderzoek zal onder andere gericht zijn op de verdere validatie en effectmeting van de EntreComp methode in het onderwijs en naar maatwerk implementaties binnen de brede Fontys omgeving.

Samenwerking met andere hogescholen

In samenspraak met andere hogescholen, aangesloten bij het Nationaal Lectorenplatform Ondernemerschap, verricht het lectoraat – wederom in co-productie met het Fontys Centrum voor Ondernemerschap – onderzoek naar de ondernemerschap en ondernemerschapsonderwijs (interesse en deelname) onder Fontys studenten. Dit betreft een kwantitatief onderzoek op basis van dataverzameling via StudieLink. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd en verschaft inzicht in de belangstelling voor ondernemerschap en spreiding hiervan binnen de Fontys populatie.
In lijn met de ontwikkeling van een uitstroomprofiel ondernemerschap – met route’s op het gebied van het startup entrepreneurship en family business – besteedt het lectoraat expliciet aandacht aan ondernemerschap in familiebedrijven. Veel (technische) bedrijven worstelen met vraagstukken op het gebied van (technologische) innovatie, opvolging, financiering. In diverse onderzoeken wordt specifiek gekeken naar dit type bedrijven.


Lector

Ger Post studeerde technische bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en is aan dezelfde universiteit gepromoveerd op een onderzoek naar ondernemerschap via modulaire structuren binnen organisaties

Kennisteam

Stijn van den Hoogen

Docentonderzoeker