Bijzonder Domein Jeugd 3.0

Doel en impact

Diverse onderzoeken hebben de afgelopen decennia inzichtelijk gemaakt dat schooluitval een belangrijke voorspeller is voor het ondervinden van meer problemen in de verdere levensloop (Rumberger, 2020; Samuel, Robin, Burger & Kaspar, 2019; Landsford, Dodge, Pettit & Bates, 2016) . Wanneer een kind of jongere desalniettemin uitvalt, is het aan sociaal professionals om hen op te vangen, terug naar school te leiden en/of op andere manieren te ondersteunen daar waar nodig en gewenst. Maar wat als er bij zorgaanbieders sprake is van dusdanige wachtlijsten dat deze ondersteuning niet kan worden geboden?


Dit project heeft als doel om vanuit een multi-stakeholder perspectief te komen tot een sociale innovatie waar gezinnen gebruik van kunnen maken op het moment dat een kind/jongere uitvalt van school en sociaal professionals vanwege wachtlijsten niet de ondersteuning kunnen bieden die nodig of wenselijk is.

Projectbeschrijving

Ondanks de goede zorg en faciliteiten in Nederland en de kennis die we inmiddels hebben over de negatieve gevolgen van schooluitval voor de rest van het leven, vallen er nog steeds kinderen en jongeren uit. Dit geldt voor kinderen zonder duidelijk aanwijsbare psychische bagage, maar veelal ook voor jongeren die hier wel mee zijn toegerust, bijvoorbeeld jongeren met autisme.

Tegelijkertijd maken de huidige werkomstandigheden in het sociaal domein, en in het bijzonder in de stad Eindhoven, dat kinderen/jongeren die uitvallen van school niet de ondersteuning krijgen die nodig is omdat er sprake zijn van wachtlijsten. Het vraagt dan ook weinig verdere argumentatie voor het belang van het zoeken naar andere oplossingen zodat deze kinderen/jongeren de ondersteuning krijgen die nodig/wenselijk is in het belang van hun fysiek, emotioneel en sociaal welzijn.

Het project bestaat uit twee fasen:

Fase 1: vraag- en rolarticulatie

  • Literatuurstudie
  • Veldonderzoek (kwantitatief/kwalitatief)
  • Multi-stakholder (professionals (publiek/privaat), burgers, studenten) ‘deep dive’ om te komen ontwerpvragen met betrekking tot hoe ondersteuning geboden kan worden op het moment dat kinderen/jongeren uitvallen

Fase 2: co-creatie

  • Samen ontwerpen
  • Experimenteren
  • Inzichten delen

Dana Feringa

088 5072313
d.feringa@fontys.nl