De vergeten student

Dit is een thema-overstijgend project van de TEC thema's Health en Smart Society.

Doel en Impact

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 1 op de 5 scholieren mantelzorger is en dat er bezorgdheid bestaat over hun psychische belasting (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-op-de-vijf-scholieren-is-mantelzorger-bezorgdheid-om-psychische-belasting~b9f84aaf/). ‘We hebben te maken met een sub-stantiële groep jongeren die op meerdere fronten psychi-sche druk ervaart, met serieuze gevolgen voor hun welbe-vinden’, zegt Alice de Boer, onderzoeker bij het SCP. Jonge mantelzorgers zijn een slecht zichtbare groep en vinden moeilijk aansluiting bij bestaande hulp voor mantelzorgers. Het doel van dit project is dan ook om inzicht te krijgen in behoeftes van ‘vergeten’ studenten ten aanzien van sociale steun, om uiteindelijk op basis van deze inzichten samen met de studenten een dienst/product te ontwikkelen waar-mee we hun welbevinden (en daarmee studiesucces) kun-nen verhogen (sociale steun, verminderen taboe, minder eenzaamheid, meer hulp, etc).

Projectbeschrijving

In Nederland zorgen elke dag ruim drie miljoen mensen voor een naaste (Het centrum mantelzorg), ook wel mantelzorg genoemd. Niet alleen volwassenen bieden deze zorg, maar ook jongeren. Één op de vier jongeren (tot 24 jaar) wordt ge-zien als mantelzorger van lichamelijk of geestelijk zieke naas-ten (CJG prof). De combinatie van mantelzorg met een studie, bijbaantje, en vrijetijdsbesteding, kan zwaar zijn en kan in sommige gevallen leiden tot verminderd psychisch welbevin-den. Het Fontys brede programma Studiesucces is ingericht en één van de tien thema’s van dit programma is Studenten-welzijn. Als een student zich langere tijd minder goed voelt om wat voor een reden dan ook, wordt het leerproces mo-gelijk negatief beïnvloed. Uit onderzoek blijkt dat het afne-men van het studentenwelzijn een steeds groter probleem is binnen het Hoger Onderwijs (LsvB, 2017). Binnen Fontys slui-ten we aan bij het voorgestelde nationale Actieplan Studen-tenwelzijn (Netwerk Studentenwelzijn, 2018). Één van de vijf pijlers is preventie ter voorkoming van uitval door vroegsig-nalering.

In onze rol als studieloopbaanbegeleider en studiecoach zien wij meerdere studenten met een dergelijke thuissituatie. Er is daarom een training ontwikkeld in samenwerking met een studentenpsycholoog: mantelzorg. In de eerste bijeenkomst van de training gaf een student gelijk aan: ‘heel fijn om hier met anderen te zitten in eenzelfde situatie waar ik mijn ver-haal kan delen en die me daardoor niet veroordelen’. Hoe-wel de cijfers laten zien dat er veel jonge mantelzorgers zijn, zijn er weinig aanmeldingen voor deze training. Het kan zo zijn dat deze ‘vergeten’ studenten natuurlijk te druk zijn om een dergelijke training te volgen doordat ze al zo veel ballen hoog moeten houden. Maar wellicht is er behoefte aan een andere vorm van hulp. Is er überhaupt wel behoefte aan hulp? Wat is voor studenten de drempel om hulp te vragen? Of weten ze niet eens dat ze ‘mantelzorger’ zijn?