Transormational practices for a smart society

Penvoerend lector Mark de Graaf over het onderzoek in relatie met Smart Society:

''Transformatie: Marieke Wenneker onderzoekt aan de hand van een drietal casussen hoe transformatieprocessen in het maatschappelijk domein verlopen. Hoe kun je dit soort processen het beste aanpakken? Wat zijn succes- en faalfactoren? Welke interventies werken goed? Marieke Wenneker onderzoekt momenteel een drietal casussen - Woensel West, Strijp S en jeugdzorg.''

Het ondezoek
De 21e eeuw is de eeuw van transformaties. Vooral in het maatschappelijk domein zijn momenteel veel vernieuwingsopgaven gaande, zoals in de jeugd- en gezondheidszorg, de stedelijke samenleving en het onderwijs. Transformaties kunnen worden gezien als vormen van vernieuwing en verandering waarbij de intentie is de oude situatie in zijn essentie te veranderen. Er is behoefte aan een nieuwe situatie waarin mensen vanuit vernieuwende zienswijzen, visies en waarden opereren en waarde creëren.

Zulke transformaties zijn uitdagend, onder meer omdat de nieuwe situatie zich nog moet vormen. Mensen kunnen het ‘nieuwe en onbekende’ van nature niet zomaar verbeelden, laat staan omarmen. Overal om ons heen zien we mensen zoeken naar manieren om transformaties te laten slagen.

Om de nodige vernieuwingsopgaven in het maatschappelijk domein succesvol te realiseren, richt dit onderzoek zich op dergelijke processen, met als doel het ontwikkelen van inzichten, interventies en methodieken die professionals helpen om het succes van transformatiesprocessen te vergroten.

Centrale onderzoeksvraag:

Vergelijkende case studies staan centraal om inzicht te krijgen in hoe transformaties succesvol kunnen worden vormgegeven. Daarvoor worden twee succesvolle en een minder succesvolle case geselecteerd. Middels ontwerpgericht onderzoek wordt daarbij getracht bij te dragen aan het beter vormgeven van de transformatie van de minder succesvolle case.

Relevante deelvragen:

1.       Wat kenmerkt succesvolle transformaties?

2.       Wat zijn bepalende factoren in het succes van transformaties?

3.       Hoe vertalen we deze bepalende factoren naar toepassingsgerichte principes voor het succesvol vormgeven van transformaties in het maatschappelijke domein?

Onderzoeksmethode: casestudies en literatuuronderzoek.

Projectresultaten

Het ontwikkelen van inzichten, interventies en methodieken die professionals helpen om het succes van transformatieprocessen te vergroten.

Projectteam

Postdoc Marieke Wenneker werkt in dit onderzoek samen met studenten en docenten van Fontys Hogeschool Economie en Communicatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het lectoraat Thought Leadership van Fontys Hogeschool Economie en Communicatie en sluit aan bij het onderzoeksthema Smart Society.

Marieke Wenneker

08850 89511
m.wenneker@fontys.nl