Nieuws

Uitnodiging Mini-conferentie Overlegplatform Associate degrees

Op maandag 28 oktober organiseert het Landelijk Overlegplatform Associate degrees de jaarlijkse miniconferentie deze keer in Roosendaal op de locatie van de Associate degrees Academie. Het programma van de miniconferentie is te vinden via deze link.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:
• Laatste ontwikkelingen rond de professionalisering Niveau;
• De Rotterdamse aanpak: Businesslink, de relatie met het werkveld;
• Overzicht stand van zaken Landelijke domeinoverleggen;
• Overzicht van de mogelijkheden omtrent doorstroom rond de Ad,
hoe de doorstroom en instroom is geregeld, welke instroomrechten en voorwaarden er zijn;
• De Roosendaalse aanpak: Het concept van het Community College.

Ad Engineering Venlo voortaan reguliere bekostigde deeltijdopleiding

De Ad Engineering van FHTenL in Venlo is in februari 2018 al opgestart onder de Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs. Het experiment vraagfinanciering eindigt per september 2019. De opleiding heeft daarom een macrodoelmatigheidstoets aangevraagd om de bestaande opleiding te kunnen voortzetten als bekostigde opleiding. Op 10 juli is het positieve besluit van OCW ontvangen. Daarmee is deze Ad nu een ‘gewone’ bekostigde variant. De Ad Engineering heeft een flexibele en projectmatige opbouw op basis van leeruitkomsten. De opleiding is toegankelijk voor werkenden, in een voor de opleiding relevante functie, met een mbo-achtergrond. Om toegelaten te worden tot de Ad Engineering geldt dus een harde, technische baaneis. De Ad Engineering leidt op tot vier specialisaties; Construction Engineer, Practical Quality Engineer, Automation Engineer en Process Engineer.

Discussie over breed en smal

Het Overlegplatform Associate degrees wil de discussie over brede en/of smalle Ad’s entamineren. Zij nodigen schrijvers uit een artikel die een artikel willen schrijven waarin een keuze voor breed en/of smal beargumenteerd wordt. Meer informatie via deze link

ROA rapport ‘Ad-opleidingen: omvang en rendement’

Onlangs heeft het ROA een rapport uitgebracht over de Ad-opleidingen. Het doel van dit rapport is tweeledig. In de eerste plaats is nagegaan welke plaats de in 2006 ingevoerde Ad-opleidingen innemen in het Nederlandse onderwijssysteem. Daarnaast tracht het rapport de kwaliteit van de Ad-data in de HBO-Monitor te evalueren.

Juni-nummer van TH&MA over de Ad

Het juni-nummer van het blad TH&MA is volledig gewijd aan de Ad en de Graduaat (Vlaanderen). Daarin diverse bijdragen van de kant van experts bij de Nederlandse hogescholen en organisaties.
TH&MA Hoger Onderwijs (2019 nummer 2) Verankerd in de praktijk - associate degree en graduaat