Vaak gestelde vragen

Ben je betrokken bij de Associate degree (Ad), geef je les binnen een Ad of wil je gewoon meer weten over onderwerpen die spelen binnen Ad’s? Sluit je dan aan bij ons netwerk

Vraag en antwoord

Wat is op dit moment in de wet en regelgeving bepaald ten aanzien van verplichte doorstroomprofielen van Ad naar Bachelor?

De wet bepaalt in artikel 7.10 lid 3 het volgende:
“In de onderwijs- en examenregeling van de associate degree-opleiding wordt beschreven welke mogelijkheden er zijn voor een aan de instelling afgestudeerde met een graad Associate degree om door te stromen naar een bacheloropleiding”.
Daarom is in het algemene deel van de OER artikel 36 opgenomen:
“Voor elke associate degree-opleiding dient tenminste de doorstroom naar één bacheloropleiding beschreven te zijn. Voor doorstroom naar andere bacheloropleidingen dient de examencommissie van de betreffende bacheloropleiding vast te stellen welk programma de student dient te volgen. Op grond van het overgangsrecht heeft elke student die zijn Ad-graad heeft behaald vóór 1 januari 2018 tot en met het studiejaar 2019-2020 het recht om zijn bacheloropleiding te vervolgen volgens de in de OER beschreven onderwijseenheden. Daarna is het aan de examencommissie van de bacheloropleiding die de student wil volgen om te bepalen welke onderwijseenheden de student nog succesvol moet doorlopen om de graad Bachelor te behalen.(zie artikel 18.87 van de Wet”.

Wat is er nodig om een nieuwe Associate Degree op te richten?

Een Ad is een volwaardige opleiding en daarom is er voor bekostiging en Croho-registratie eerst een macrodoelmatigheidstoets door het CDHO nodig, gevolgd door een Toets Nieuwe Opleiding door de NVAO. Alvorens een MDT-traject te kunnen starten is de goedkeuring van het CvB en de CMR nodig. Deze interactieve pdf geeft de verschillende stappen weer. Het proces wordt begeleid door dienst O&O en Marketing & Communicatie.