Eenheid van leeruitkomsten

Samenhangende groep leeruitkomsten die met een tentamen wordt afgesloten (WHW artikel 7.3 lid 2) of met een aanvullend onderzoek uitgevoerd door de examencommissie (artikel 7.10 lid 2 van de Wet). Na het behalen van het tentamen worden de studiepunten behorende bij de eenheid toegekend.

Toelichting

Een opleiding bestaat uit een geheel van eenheden van leeruitkomsten waaraan studiepunten zijn gekoppeld. Een eenheid bevat één of meerdere leeruitkomsten. De grootte van de eenheden is minimaal vijf en maximaal 30 studiepunten (OER 2016-2017). Na het behalen van het tentamen worden de studiepunten behorende bij de eenheid van leeruitkomsten toegekend. Het is aan de opleiding om onderbouwde keuzes te maken ten aanzien van het aantal studiepunten dat gekoppeld wordt aan een eenheid, bijvoorbeeld als uitdrukking van de geschatte studielast en van het gewicht of relatieve belang van die leeruitkomsten in de opleiding of beroepspraktijk (OCW, 2016). Door te sturen op output in plaats van op input en proces, ontstaat ruimte om te differentiëren in leertrajecten en deze meer in te richten op maat van de individuele student of groepen studenten (OCW, 2016).

NVAO

De eenheden van leeruitkomsten moeten aantoonbaar leiden tot de eindkwalificaties die gelden voor de betreffende opleiding. Er moet sprake zijn van opbouw en samenhang in het geheel van eenheden van leeruitkomsten (OCW, 2016; NVAO, 2016). Het criterium van Standaard 1 (Beoogde leerresultaten) luidt: ‘De beoogde leerresultaten van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen’. Met ‘Beoogde leerresultaten’ worden de leeruitkomsten bedoeld.

Vergelijking met regulier

In het reguliere onderwijs zijn de onderwijsactiviteiten gegroepeerd in onderwijseenheden waaraan studiepunten zijn gekoppeld. In het Experiment Leeruitkomsten vormen eenheden van leeruitkomsten de basis waaraan studiepunten zijn gekoppeld. De eenheden zijn een groepering van de leeruitkomsten en niet van onderwijsactiviteiten.