Leeruitkomst

Een leeruitkomst is een uitspraak over wat de lerende aan het eind van een leerproces geacht wordt te weten, te begrijpen en te handelen en hoe de lerende dit demonstreert (Moon, 2002).

Toelichting

Leeruitkomsten zijn een operationalisering van de eindkwalificaties en startpunt van leren en toetsing. De leeruitkomsten zijn de basis voor het individuele leertraject en sturend voor de afspraken die periodiek in de onderwijsovereenkomst met de student worden vastgelegd over de invulling hiervan. De leeruitkomsten zijn eveneens richtinggevend voor de leerwegonafhankelijke toetsing en beoordeling. Leeruitkomsten zijn op een hoger abstractieniveau geformuleerd dan leerdoelen. Het Tuning-model geeft een handvat om leeruitkomsten te definiëren.

[verder lezen]

NVAO

Het criterium van Standaard 1 (Beoogde leerresultaten) luidt: ‘De beoogde leerresultaten van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen’. Dat betekent: De beoogde leerresultaten van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd in (eenheden van) leeruitkomsten en voldoen aan internationale eisen’ (NVAO, 2016). Leeruitkomsten moeten volgens het NVAO-protocol (2016) voldoen aan zeven kwaliteitscriteria (NVAO, 2016).

Vergelijking met regulier

In het Experiment Leeruitkomsten zijn de eindkwalificaties geoperationaliseerd in leeruitkomsten; in het reguliere onderwijs zijn de eindkwalificaties geoperationaliseerd in gedragsindicatoren/ prestatie-indicatoren of anderszins.