Leerwegonafhankelijke toetsing

Meer weten Leerwegonafhankelijke toetsing

De rijke leeruitkomsten bieden de student de ruimte om via verschillende leerwegen, - activiteiten en – situaties bewijsmateriaal op te bouwen. Dat brengt veel variatie mee in beroepscontexten, leeractiviteiten en leerresultaten. Het zijn deze variabelen die een rol spelen bij het leerwegonafhankelijk toetsen van beroepsbekwaamheid (van Berkel, 2017).

Leerwegonafhankelijke toetsing en validering is in de praktijk een combinatie van het persoonsgerichte (door student aangestuurd) en het contextuele paradigma (vanuit de onderwijsorganisatie aangestuurd) (Klarus, Peeters & Joosten-ten Brinke, 2017).

Mabry (1999) geeft aan dat een productieve balans tussen persoonlijke doelen enerzijds en opleidings- of organisatiedoelen een moeizame combinatie is tussen de twee beoordelingsparadigma’s.