Performance-assessment

Een performance-assessment (gedragsassessment, proeve van bekwaamheid, praktijkproef) is een geïntegreerd beoordelingsmoment waarin het handelen en het gedrag van een student in een beroepskritische situatie wordt beoordeeld.

Toelichting

Een performance-assessment kan plaats vinden in een authentieke beroepssituatie of in een simulatie, waarbij de student in (een) kritische beroepssituatie(s) wordt gebracht. Dit assessment wordt vooral ingezet om eenheden van leeruitkomsten te toetsen die uitsluitend zichtbaar zijn in gedrag en niet in producten (portfolio) (McMillan, 2001). Het performance-assessment bestaat voor de student veelal uit een voorbereidende, uitvoerende en reflectieve fase. De beoordeling van deze performance kan door de student worden meegenomen als bewijsmateriaal in het portfolio. Het performance-assessment kan ook tegelijkertijd met het portfolio-assessment worden afgenomen. Het performance-assessment is een vorm van leerwegonafhankelijke toetsing (OCW, 2016).

NVAO

De wijze waarop het performace-assessment vorm krijgt en wordt uitgevoerd, wordt in Standaard 3 (Toetsing) verantwoord.

Vergelijking met regulier

In het reguliere onderwijs wordt het performance-assessment ook vaak als toetsvorm gebruikt om het handelen in de praktijk te beoordelen.