Persoonsgericht paradigma

Visie op leren en opleiden waarin de talenten en ambities van de student sturend zijn voor leren en opleiden en waarin de student in samenspraak met de opleiding bepaalt hoe en aan welke leeruitkomsten wordt gewerkt en welk materiaal wordt aangeboden ter validering (Duvekot, 2017).

Toelichting

In het persoonsgericht paradigma krijgt de student ruimte om het eigen leertraject vorm te geven. Het gaat om gepersonaliseerde leertrajecten waarin gebruik gemaakt wordt van vooraf vastgestelde leeruitkomsten c.q. beroepsvereisten die rijk zijn geformuleerd (Klarus, Peeters & Joosten-ten Brinke, 2017). De keuzevrijheid in het persoonsgericht paradigma betreft inhoud, vorm en tijd.

NVAO

De visie op leren is leidend voor de verantwoording van de onderwijsleeromgeving in Standaard 2 en toetsing (Standaard 3).

Vergelijking met regulier

In het reguliere onderwijs zijn elementen van het persoonsgerichte paradigma zichtbaar.