Portfolio

Een (digitale) verzameling van bewijsmateriaal dat tezamen het gerealiseerde niveau op een overzichtelijke wijze representeren; m.a.w. het bewijsmateriaal waarmee de student kan aantonen de eenheden van leeruitkomsten te beheersen.

Toelichting

Een portfolio kan worden ingezet voor drie doelen waarbij het accent op andere soorten van bewijsmateriaal ligt (Jaspers & Speetjens, 2007):
1. Ontwikkeldossier: inzichtelijk maken van de ontwikkelingsvoortgang; wanneer hiervan sprake is vormt het portfolio input voor een voortgangsgesprek met de studiecoach en dient de student zoveel mogelijk bewijsmateriaal op te nemen waarmee de ontwikkeling inzichtelijk wordt gemaakt;
2. Beoordelingsdossier: inzet bij een portfolio-assessment; wanneer hiervan sprake is, is het van belang dat er een goede selectie wordt gemaakt van bewijsmateriaal dat een student wil inzetten om de eenheden van leeruitkomsten aan te tonen (zowel gericht op het proces als op het product).
3. Showdossier: inzichtelijk maken van de kwaliteiten voor derden.

Ter objectivering van de ‘globale’ beoordeling van de inhoud van het portfolio in zijn geheel gelden de volgende beoordelingseisen variatie, relevantie, authenticiteit, actualiteitswaarde en kwantiteit (VRAAK). Een portfolio hoeft niet aan specifieke vormvereisten te voldoen.

NVAO

Afhankelijk van het doel wordt de rol van het portfolio in Standaard 3 (Toetsing) en/of Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving) verantwoord.

Vergelijking met regulier

Afhankelijk van het gekozen onderwijsconcept wordt in het reguliere onderwijs gebruik gemaakt van een portfolio waarmee de student de ontwikkeling en gerealiseerde leerresultaten kan laten zien.