Studiecoach

Een docent die de student gedurende de gehele studieloopbaan begeleidt bij het vormgeven van het individuele leertraject.

Toelichting

De studiecoach heeft een belangrijke rol; er is immers sprake van flexibel onderwijs waarbij de student zelf vorm en inhoud geeft aan het leertraject binnen de eenheden van leeruitkomsten en eventueel organisatorische kaders van de opleiding. De student wordt daarin begeleid door een studiecoach die inhoudelijk op de hoogte is van de eisen die de opleiding stelt (eenheden van leeruitkomsten) en van de mogelijkheden om binnen de hybride leeromgeving te leren en leerresultaten te laten valideren.

NVAO

In Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving) wordt de rol van de studiecoach verantwoord. In het onderdeel ‘Kwaliteit van docententeam’ wordt verantwoord dat de studiecoaches over de vereiste kwalificaties beschikken (NVAO, 2016).

Vergelijking met regulier

In het reguliere onderwijs wordt veelal gesproken over een studieloopbaanbegeleider. In de pilots van het Experiment Leeruitkomsten is de studiecoach expliciet belast met het begeleiden van de student in het maken van keuzes en vormgeving van leeractiviteiten.