Studiepunt

Maat voor de zwaarte van een onderdeel binnen de opleiding. Studiepunten worden toegekend na het behalen van het tentamen behorend bij de eenheid van leeruitkomsten. Internationaal wordt de term European Credits (EC) gebruikt.

Toelichting

Studiepunten worden gekoppeld aan de eenheden van leeruitkomsten. Het aantal studiepunten wordt uitgedrukt in European Credits (EC). De WHW kent twee mogelijkheden voor het toekennen van studiepunten:
1. Tentamen door examinatoren (WHW art 7.11)
2. Vrijstelling door examencommissie (WHW art 7.12b)

NVAO

In Standaard 1 (Beoogde leerresultaten) verantwoordt de opleiding de zwaarte van de eenheden van de leeruitkomsten in aantal studiepunten. Er bestaat geen verplichting meer om in Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving) aan te tonen dat ‘de gemiddelde’ student 28 uur studielast per studiepunt realiseert (OCW, 2016).

Vergelijking met regulier

In het Experiment Leeruitkomsten is de studielast losgelaten als verplichte onderbouwing voor het aantal studiepunten dat aan een eenheid van leeruitkomsten is gekoppeld. Dat wil zeggen dat er geen relatie meer is tussen de te behalen studiepunten en de studielast (OCW, 2016).