Validering

Het door de opleiding waarderen en erkennen van formeel, informeel en non-formeel behaalde leerresultaten en het adviseren over mogelijk vervolg van het individuele leertraject (Duvekot, 2017).

Toelichting

Valideren betreft het erkennen en waarderen van wat de lerende heeft geleerd, op wat voor manier dan ook (Duvekot, 2016). De leertrajecten van studenten kunnen verschillen. Validering van leerresultaten is een belangrijk proces in de vormgeving van flexibele leertrajecten (OCW, 2016). Het valideringsproces is gebaseerd op een portfolio-gestuurde benadering van toetsen en adviseren in een leeromgeving die is gebaseerd op leeruitkomsten. Validering is overigens geen wettelijk begrip en heeft geen basis in de WHW. Om studiepunten toe te kennen kent de wet twee mogelijkheden: via het afnemen van tentamens door examinatoren (dus een beoordeling) of via vrijstellingen (door de examencommissie).

NVAO

De wijze waarop validering vorm krijgt, wordt verantwoord in Standaard 3 (Toetsing).

Vergelijking met regulier

Afhankelijk van de visie op leren en opleiden wordt het begrip In het reguliere onderwijs ook gehanteerd.