Vraag en antwoord

Transfer naar voltijdonderwijs. Wat leren we van dit experiment wat ook impact kan gaan hebben op voltijdonderwijs?

Het experiment leert ons hoe we het onderwijs vorm moeten geven zodat het zich kan blijven aanpassen aan de veranderende arbeidsmarkt en de veranderende student. Zo doen we ervaring op met hoe we leren in de schoolse context beter kunnen verbinden met leren in de werkcontext; immers deze doelgroep heeft veelal een baan. Zo kan de student het geleerde vanuit de school meteen toepassen in zijn werk en andersom kunnen we (nog) beter aansluiten op de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Een ander punt is dat we experimenteren met niet-volgtijdelijkheid van modules en het geven van ruimte aan de student om -binnen kaders- zelf te bepalen wat, hoe, waar en wanneer deze leert waardoor de student zijn leertraject beter kan afstemmen op zijn persoonlijke leerbehoeften en omstandigheden. En niet te vergeten doen we ervaring op met hoe we leerervaringen, die overal kunnen zijn opgedaan, kunnen valideren zonder dat de student aan al het onderwijs moet deelnemen. Al die ervaringen zijn ook van belang voor voltijdstudenten die immers in dezelfde arbeidsmarkt terecht komen, ook hun persoonlijke leerbehoeften hebben en veelal ook werk en studie met elkaar moeten combineren. Let wel: Voor de experiment is de WHW aangepast. De verschillen met regulier onderwijs zijn te vinden op het Fontys Kennisnetwerk door de kernbegrippen te raadplegen. Antwoord door Els van Zijl.

Vraagje over verschil tussen ambitie en werkwijze. Dag allemaal, Mooi initiatief, dit webinar! Complimenten! En mooi animatiefilmpje. helder! Vraagje: in hoeverre zijn de punten in dat filmpje de ambitie van Fontys om te realiseren? Of zijn het meer de uitgangspunten? Ik zou als zoekende potential erg onder de indruk zijn van alle mogelijkheden en vooral van de flexibiliteit. Maar kan Fontys dit wel allemaal waarmaken voor mij? (als potential).

Bedankt voor de complimenten! Goed om te lezen dat de animatie binnen de webinar een helder beeld heeft gegeven.
Graag beantwoord ik jouw vraag over verschil tussen ambitie en werkwijze. In het filmpje wordt de visie van Fontys op flexibel onderwijs weergegeven. De visie is geschreven voor de pilots, die deelnemen aan het experiment leeruitkomsten. De ene pilot is al verder in de ontwikkeling dan de andere pilot. Vanuit de visie op flexibilisering volgen ontwerpprincipes voor flexibel onderwijs. Als pilots zijn we op weg om deze visie op flexibel onderwijs verder uit te dragen. De student heeft en krijgt veel ruimte om zijn persoonlijke leerroute te bepalen. De mate waarin studenten deze ruimte ervaren is wisselend. Flexibilisering is namelijk een echte mindshift. We zijn als opleiding nu steeds beter in staat om flexibilisering als middel in te zetten om samen met de student echt zijn persoonlijke leerroute samen te stellen. We zetten flink in op professionalisering van onze studiecoaches om van het oude aanbodgericht denken naar het denken vanuit het samenstellen van een persoonlijke leerroute te komen.
Dus op jouw vraag kunnen wij dit als Fontys allemaal waarmaken: het is een ingrijpend veranderproces en natuurlijk hebben we onze ambities nog niet volledig bereikt. We zitten tenslotte op 2/3 van de tijd van het experiment. We zetten alle zeilen bij om onze visie op flexibel onderwijs verder te implementeren en de ontwerpprincipes toe te passen. Antwoord door Yvonne Gielen.

Studiesucces. Als flexibel studeren echt flexibel en persoonlijk is, dan moet een student kunnen versnellen of vertragen. Hoe is dit gerelateerd aan studiesucces?

Tijdens de start van de studie wordt er individueel met de student een onderwijsovereenkomst gesloten met daarin zijn of haar individuele traject. Omdat dit traject is afgestemd op de behoeften van de student, kan de student zijn of haar studieprogramma versneld of vertraagd doorlopen. Mochten er veranderingen in het studieprogramma nodig zijn, dan kan deze aangepast worden. Antwoord door Els Reijnen.

Digitale leeromgeving. In de modulaire deeltijdopleiding Toegepaste Psychologie ervaren wij de noodzaak aan een digitale leeromgeving waarin we studenten zowel individueel al groepsgewijs goed kunnen volgen en begeleiden en ook contacten met praktijkbegeleiders onderhouden. Zo is er nu een pilot met MS teams. Hoe wordt dit in het experiment gedaan?

De noodzaak voor een goede digitale ondersteuning vanuit een online leeromgeving is inderdaad cruciaal. Elke pilot heeft eigen speerpunten gedefinieerd waarop wordt geëxperimenteerd binnen de digitale leeromgeving. De pilot lerarenopleiding CT/LTB experimenteert bijvoorbeeld met online coaching ondersteund door de tool Pluform en het bevorderen van samenwerkend leren met ondersteuning van de tool Projectcampus. Andere pilots experimenteren met portfoliofunctie.
Door op verschillende gebieden met benodigde functionaliteiten te experimenteren binnen de pilots kunnen we van elkaar leren en weten we als Fontys vervolgens nog beter waar een goede online leeromgeving aan behoort te voldoen.
De inrichting van de online leeromgeving wordt ondersteund door programmalijn 3 Toekomstig Organiseren, ondersteuning. De leeropbrengsten worden meegenomen voor het vervolg na december 2020. Zodat we in 2021 op grond van de opbrengsten uit de pilots de juiste keuzes kunnen maken voor de uiteindelijke inrichting/ ontwerpprincipes voor de online leeromgeving. Antwoord door Yvonne Gielen.

Carrièreswitch. Wat kunnen we gaan betekenen voor studenten die een carrièreswitch willen maken? Denk hierbij aan instellingscollegegeld, maar ook volledige programma's...

De bekostigingsproblematiek is een heet hangijzer binnen flexibilisering. Als Fontys hebben we aan OCW aangegeven dat de huidige bekostiging van het hoger onderwijs niet is gericht op flexibilisering van het onderwijs. In de landelijke tussenevaluatie lees je dit ook terug. Meerdere instroommomenten per jaar, gebruik maken van onderwijsactiviteiten binnen verschillende hogescholen is niet alleen een organisatorisch vraagstuk, maar ook zeker een bekostigingsvraagstuk (zie bijgevoegde evaluatie ResearchNed).

Wat willen we gaan betekenen voor studenten:
In de visie is dit één van de ontwerpprincipes: Leren over grenzen heen
We stimuleren professionals hun persoonlijke talenten aan te spreken en zich maximaal te ontwikkelen (1). We bieden de professional daarvoor ruimte om zich inhoudelijk te profileren over de grenzen van de opleiding of domein heen.

Om deze ruimte te kunnen bieden zullen we afspraken moeten maken over de grenzen van de opleiding of domein heen. Dit is duidelijk een groeipad. We willen hier graag naartoe en stoeien dus ook met dit vraagstuk.
Het is nu aan de opleidingen om bijvoorbeeld meer in gezamenlijkheid te gaan ontwikkelen en nog meer in te zetten op kennis- en expertisedeling over de hogescholen heen. Antwoord door Yvonne Gielen.

OER. Hoe wordt de accreditatie geborgd?

Dit wordt gedaan op meerdere manieren. Zo is er een flexibele OER ingericht. Daarnaast vindt er een accreditatie plaats volgens de vier standaarden (BOB) waarbij Hobeon als evaluatie bureau is betrokken. De borging van de accreditatie is niet wezenlijk anders dan bij een reguliere accreditatie. Antwoord door Els Reijnen.

Begeleiding op de werkplek. Werkveld is belangrijke factor, vraagt flex onderwijs meer of andere begeleiding op de leerwerkplek? Wat zijn de ervaringen/best practices binnen het experiment? Hoe borg je de kwaliteit van de begeleiding op de werkplek?

De ervaring leert dat de aard van begeleiding verschuift naar coaching. Een voorbeeld hiervan is dat een werkplekbegeleider heeft opgemerkt dat er meer vragen worden gesteld door de een student dan bij een reguliere stage. Dat vereist een andere invulling van de begeleiding. De kwaliteit van de begeleiding op de werkplek kan worden geborgd door een driepartijen overeenkomst waarbij zowel student, werkplekbegeleider als tutor betrokken zijn. Antwoord door Els Reijnen.

@Yvonne Klinkt heel mooi, is het mogelijk om een dagje mee te komen lopen om het in het echt te ervaren?

Natuurlijk is het mogelijk om een dagje mee te komen lopen binnen de lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs of Consumptieve Techniek om flexibilisering in het echt te ervaren! Waar ben je nieuwsgierig naar? Wat wil je graag ervaren? Studiecoaching? Het formuleren van leeruitkomsten? Of juist iets héél anders? Antwoord door Yvonne Gielen.

Valideren van kennis. Om studenten te laten versnellen is het valideren van eerdere opgedane kennis en vaardigheden een vereiste. Bij sommige instellingen gebeurt dat al voor de poort. Hoe kijkt Fontys hier tegenaan?

Als een aspirant student er om vraagt dan kan er tegen betaling een intake-assessment worden afgenomen (voor de poort), voordat hij/zij zich daadwerkelijk inschrijft.
In de praktijk is het het afgelopen jaar nauwelijks voorgekomen. Een student heeft immers ook de mogelijkheid om zijn eerdere ervaringen in te brengen bij de leerwegonafhankelijke toetsing zodra hij ingeschreven staat (hij hoeft daar dan niets extra voor te betalen). Op basis van deze ervaringen heeft Fontys ervoor gekozen om deze mogelijkheid niet actief uit te dragen of te promoten. Antwoord door Claudia Looijens.

Verkort traject. Zou het dan ook niet interessant zijn om verkorte trajecten aan te bieden? Stel dat een student zich wil alleen wil verdiepen in netwerken en een aantal netwerk vakken kan volgen? Hij kan dan geen HBO diploma krijgen, maar kan zich wel professionaliseren op dat ene gebied.

Het volgen van losse vakken zoals bijvoorbeeld over Netwerken kan via contractonderwijs. Ook daar is Fontys volop mee bezig om dat mogelijk te maken via Fontys PRO. De opleidingen zijn diplomagericht waarbij we de student ruimte geven om zelf leeractiviteiten te kiezen en zich te profileren. De student kan ook verkorte trajecten volgen indien deze beschikt over relevante leerervaringen (validering). Antwoord door Els van Zijl.