Interactieve voorlichting mbo (Studentlabs 3)

OpleidingFontysbreed
ThemaOriëntatie, Matching en toelating
Soort Project – evidence based
DoelgroepMBO studenten
ContactpersoonHenriette Brouwer

Uit de studierendementscijfers van Fontys blijkt dat studenten met een mbo-vooropleiding significant meer uitvallen nadat zij zijn ingestroomd bij economische opleidingen, dan bij ander type opleidingen. We zien daarbij weinig verschil tussen studenten met een verwante mbo-diploma ten opzichte van studenten met een niet-verwante mbo-diploma. Kijken we naar de uitkomsten van exitgesprekken met deze studenten dan wordt als grootste reden van uitval een verkeerde studiekeuze genoemd. Als oorzaak wordt vooral aangegeven dat ze zich niet voldoende georiënteerd hebben. Daarnaast geeft ongeveer een derde van deze uitgevallen studenten aan dat de voorlichting een ander beeld gaf van de opleiding dan hoe zij die hebben ervaren.

Uit gesprekken die we hebben gevoerd met mbo–studenten, mbo-docenten en coördinatoren uit het mbo en met Fontys studenten met een mbo-vooropleiding, blijkt bovendien dat de informatiebehoefte en oriëntatie van deze groep studenten op een aantal vlakken verschilt met die van havisten en vwo’ers. Anders dan bij leerlingen uit het vo onderwijs is het voor een mbo student niet vanzelfsprekend dat hij of zij gaat doorstuderen aan het hbo. Ook de begeleiding en voorbereiding op een vervolgstudie op mbo-scholen gebeurt anders en verschilt bovendien per mbo-school. De eerste vragen die de mbo’ers stellen zijn vooral praktisch van aard zoals: “Past het hbo bij mij?’ en ‘Kan ik het niveau aan?”. De vraag welke opleiding het best aansluit volgt in een later stadium.

Uit een ander intern onderzoek bij Fontys blijkt bovendien dat ongeveer de helft van alle nieuwe studenten (vo en mbo) in het jaar voorafgaand aan de opleiding niet of nauwelijks deelgenomen heeft aan studiekeuzeactiviteiten voor diepte-oriëntatie. Tegelijkertijd weten we dat met name diepte-oriëntatie een positieve bijdrage levert aan studiesucces.

Doelgroep

Kijkend naar bovenstaande bevindingen zien we een noodzaak om te investeren in het voorlichten van mbo studenten die zich oriënteren op een economische opleiding bij Fontys. Met een passende voorlichting kunnen er diverse uitvalredenen beïnvloed worden, zoals het hebben van een onduidelijk beeld van de opleiding, capaciteiten en hbo-vaardigheden enz.

Bovendien kunnen d.m.v. een laagdrempelig voorlichtingsaanbod op de mbo-opleidingen zelf, potentiële mbo studenten stimuleren om deel te gaan nemen aan studiekeuzeactiviteiten voor diepte-oriëntatie, om zo de uitval om studiekeuzeredenen te beperken.

Werkend principe

• Samen met studenten, mbo-opleidingen en economische hbo- opleidingen een interactieve voorlichting ontwikkelen voor studenten van verwante en niet-verwante mbo-opleidingen

• Laagdrempelige voorlichting op mbo-scholen

• Inhoud afgestemd op de informatiebehoefte van de mbo student

• Stimuleren zelfregulerend vermogen van de student

• Mogelijkheid tot contact met student

Belangrijkste opbrengsten

Het vergroten van studiesucces bij studenten met een mbo-achtergrond in het hbo (economisch domein) door middel van een passende voorlichting, met realistische informatie die aansluit bij de behoefte van de doelgroep en die hen ondersteunt en hen verder helpt met het zetten van de benodigde vervolgstappen in hun studiekeuzeproces.

Belangrijkste randvoorwaarden

• De tijd nemen om met mbo docenten en studenten vast te stellen welke ervaringen/reflecties er echt toe doen bij deze voorlichting

• Draagvlak en commitment bij mbo- en hbo-opleidingen zodat we dit kunnen borgen

• Feedback en evaluatie van de voorlichtingen