Relevante publicaties en links

Toetsing staat volop in de belangstelling en er verschijnen veel publicaties op dit gebied. Hieronder een overzicht van een aantal interessante publicaties plus handige links.

Mis je iets in dit overzicht?

Geef dit dan door aan Daniëlle Quadakkers.

d.quadakkers@fontys.nl

Fontys publicaties

Jaspers, M., & Zijl, E. v. (2011). Kwaliteit van toetsing in het Hoger Onderwijs : naar een versterkte rol van examencommissies. Eindhoven: Fontys University of Applied Sciences.
Deze publicatie is bedoeld om examencommissies en onderwijsgevenden handvatten aan te reiken om de kwaliteit van toetsing en examinering te verbeteren en te borgen. Hierdoor kunnen zij een bijdrage leveren aan het bevorderen van studiesucces van studenten en aan een duurzaam en breed gedragen vertrouwen in de kwaliteit van de getuigschriften.

Jaspers, M., & Zijl, E. v. (2014). Samenwerken aan toetskwaliteit in het Hoger Onderwijs. Eindhoven: Fontys University of Applied Sciences.
Deze publicatie is een handreiking voor iedereen, die betrokken is bij toetsing en examinering en vanuit de bundeling van de krachten een bijdrage wil leveren aan een duurzaam en breed gedragen vertrouwen in de kwaliteit van het getuigschrift in het hoger onderwijs.


Andere publicaties

Toetsrevolutie : naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs (2018)
In deze bundel wordt door middel van artikelen en interviews stilgestaan bij inspirerende, vooruitstrevende, en professionele toets- en feedbackpraktijken in het hoger onderwijs.

Toetsrevolutie : naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs (2016)
Steeds meer scholen zetten toetsen niet meer alleen in om het leren van leerlingen te beoordelen, maar vooral om het leren van deze leerlingen een impuls te geven: zij zetten toetsen formatief in. Formatief toetsen kan de aansluiting tussen leren, instructie en beoordelen versterken, maar biedt leerlingen ook de kans meer eigenaarschap te voelen over hun leren en over de wijze waarop zij worden beoordeeld.

In dit boek komen leraren aan het woord die vanuit visie en enthousiasme op individuele basis zijn gestart met vormen van formatief toetsen. Deze leraren zijn werkzaam in diverse onderwijssectoren en verzorgen onderwijs in vakken als lichamelijke opvoeding, filosofie, een taal, biologie of natuurkunde. In hun portretten spreken zij openhartig over de successen en mislukkingen tijdens het implementeren van formatief toetsen.

Ook staan er in dit boek een aantal verdiepende artikelen over de praktijk van formatief toetsen. Deze gaan in op onderwerpen als feedback, leerlingmotivatie en zelfsturing. Het slothoofdstuk richt zich op de schoolbrede implementatie van formatief toetsen met als vraag: hoe te komen van een toetscultuur naar een feedbackcultuur? Dominique Sluijsmans en René Kneyber reiken leraren en schoolleiders handvatten en overwegingen waarmee zij in de eigen school deze toetsrevolutie kunnen bewerkstelligen.

Toetsen in het Hoger Onderwijs (2014)
Dit boek geeft een breed overzicht van toets- en beoordelingsvormen in het hoger onderwijs. Ook beschrijft het verschillende aspecten van toetsen en het toetsproces. Het boek geeft handreikingen en praktijkvoorbeelden. Daarmee is het een praktische en inspirerende informatiebron voor opleidingen, examencommissies, toetscommissies en (aankomende) docenten.

Lectoraat Technology Enchanced Assessment / Fontys Lerarenopleiding Tilburg (lector: Desirée Joosten-ten Brinke)

Informatie over het lectoraat van Desirée Joosten-ten Brinke inclusief informatie over de Kenniskring, lopende onderzoeken en publicaties.

Fontys Kwalificatie Onderwijs (BKO, BKE en SKE)
Wil je je als Fontysdocent professionaliseren op het gebied van toetsing? Op de site van FKO vind je alle informatie betreffende BKE en SKE.

Platform Leren van Toetsen
Dé plek waar hogescholen kennis ontwikkelen en uitwisselen over het optimaal benutten van de leerwaarde van toetsen en dé plek om gezamenlijk te leren van toetsen.

Score : toetsen en beoordelen van de Hogeschool van Amsterdam
Toetswebsite van de Hogeschool van Amsterdam die veel praktische informatie bevat.

Toetsing : website van Hogeschool Utrecht
Toetswebsite van de Hogeschool Utrecht die veel praktische informatie bevat.

Toetsing : website van Avans Hogeschool
Toetswebsite van Avans Hogeschool die veel praktische informatie bevat.

De Toetsing Getoetst : website van Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Methodiek voor verbetering van toetsing op hogescholen en universiteiten, ontwikkeld door HAN en Hogeschool Zuyd.

Aan de slag met formatief toetsen : toolkit platform van leren van toetsen
Wil je aan de slag met formatief toetsen / evalueren? Deze toolkit is ontwikkeld in het kader van de NRO-subsidie Kennisbenutting plus en bevat veel praktische informatie, werkvormen en handvatten om met formatief toetsen aan de slag te gaan.

Formatieve evaluatie : informatie Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling
Op zoek naar informatie over formatief evalueren? Ook SLO biedt veel informatie aan op deze website.

Begrippenkader Digitaal toetsen / SURF
Via deze link is het begrippenkader digitaal toetsen te downloaden. Dit kader beschrijft begrippen die relevant zijn voor digitaal toetsen, zoals de componenten van digitale toetssystemen. Het doel van dit document is via een gemeenschappelijk begrippenkader de communicatie over digitaal toetsen te verbeteren.

CITO
Website van CITO, kennisorganisatie op het gebied van toetsing.

Wat werkt in hoger onderwijs? Aanbevelingen voor het ontwikkelen van een leerzaam en studeerbaar curriculum.
In deze uitgave van Hester Glasbeek vind je meer informatie voor het ontwikkelen van een leerbaar curriculum.

Toegankelijk toetsen van het expertisecentrum Handicap + studie

Op zoek naar informatie over toegankelijk toetsen? Expertisecentrum handicap + studie/CINOP ontvangt regelmatig vragen van onderwijsinstellingen rondom flexibele toetsing en examinering. Daarom zijn ze, samen met instellingen een landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen gestart. Dit netwerk draagt bij aan verdere professionalisering en interne bewustwording.