Studentenmentoren voor mbo'ers

OpleidingFontysbreed, deelnemende instituten:FHkE, FIBS, FLOT, HRM
Themaaansluiting toeleverend veld, coaching studenten
Soort Practice based
DoelgroepAankomende studenten vanuit het mbo
ContactpersoonCarola Hollander

Wat doen we binnen dit project?
1. Een professionaliseringsprogramma ontwikkelen om studentmentoren op te leiden.
2. Dit programma jaarlijks aanbieden aan ouderejaarsstudenten die zich willen inzetten als rolmodel en ervaringsdeskundige voor mbo studenten
3. Een goede match te maken tussen mentor en student
4. Gedurende het laatste kwartaal van het mbo en de eerste periode in hbo een intensieve begeleiding door een studentmentor bieden aan een mbo student gericht op het studiekeuzeproces, het doen stijgen van het zelfvertrouwen en het verwerven van de benodigde studievaardigheden
5. Het faciliteren van bijeenkomsten waarbij alle studenten en coaches elkaar kunnen treffen om ervaringen uit te wisselen
6. Het organiseren van passende begeleiding voor de studentcoaches door docenten uit het mbo en hbo
7. Evalueren van de behaalde resultaten en bijstellen van het programma

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Doel en doelgroep

Het project ‘studentmentoren” beoogt de mbo-student succesvoller te laten doorstromen naar het hbo door in te zetten op coaching en persoonlijke begeleiding van studenten door studenten. Door begeleiding van de studentmentor zal de mbo- student een beter gefundeerde keuze maken voor een vervolgstap in het hbo en een succesvolle start kunnen maken met een vervolgopleiding.

Bronnen

Clement, M., Fabries, N., Berding, J., Exalto, R., Bokdam, J., & Sluis, A. (2017). Mentoren op Zuid: Methodiekbeschrijving. Rotterdam, Stichting Studentmentoren Rotterdam

Gruppen, A., Grootoonk, E., & Hanssen, S. (z.d.). Handboek studentmetoring. Utrecht, Hogeschool Utrecht

Sneyers, E., & de Witte, K. (2016). Doorstroom mbo-hbo en uitval in het hbo. Evidence-based aanbevelingen. Den Bosch, Ecbo

Tinto, V. (2012) Completing College. Rethinking institutional action. Chicago, The University Of Chicago Press

Uijterlinde, M., Lub, V., Groot, N. de, & Sprinkhuizen, A. (2009). Meer dan een steuntje in de rug: Succesfactoren van coaching en mentoring onderzocht. Utrecht, Movisie

Vos, M., Pot, H., & Dotinga, A. (2013). Met metoring naar de TOP!: Toekomst, ontwikkeling en perspectief: Evaluatieonderzoek Stimuleringsprogramma mentorprojecten. Groningen, ISW

Werkend principe

• Ervaringsgericht
• Wederkerig leren
• Reflectie
• Contact met student

Belangrijkste opbrengsten

Het vergroten van het studiesucces van studenten met mbo achtergrond in het hbo. Dit uit zich door tevredenheid van de belanghebbenden, het ervaren van meer (sociale) binding, verbeterde rendementen en meer samenhang in de loopbaanketen van de student.

Belangrijkste randvoorwaarden

• Commitment bij Fontys instituten en mbo-instellingen
• Mogelijkheden voor inbedding in het curriculum
• Gemotiveerde studenten

Youssra  
“Ik ben momenteel bezig met het afronden van mijn mbo-opleiding. Ik ben ook bezig met de overstap van het mbo naar het hbo, maar ik merk dat ik er echt alleen voor sta. Hierdoor voel ik mij machteloos. Ik weet niet goed wat mij te wachten staat op het hbo. Ik had graag gehad dat ik op dit gebied beter werd begeleid, vooral omdat ik naast de drukte van het alledaagse leven geen tijd heb gehad om aan meeloopdagen en open dagen mee te doen”.
Saloua  
“Ik voelde me op het mbo onzeker, omdat ik niet wist wat ik kon verwachten van een studie op hbo-niveau. Daarom heb ik voor mijn overstap contact gehad met een ‘ervaren’ persoon; een hbo-student aan wie ik mijn vragen heb kunnen stellen en naar advies en persoonlijke ervaringen heb kunnen vragen. Hierdoor veranderde mijn angst voor het hbo in motivatie!”
Sanne 
“In mijn omgeving wordt vaak negatief gekeken naar studenten die van het mbo afkomen en die naar het hbo (willen) doorstromen. Er wordt vaak al verwacht dat je het niet gaat redden als je van het mbo afkomt. Ik geloof erin dat iedereen door kán stromen van het mbo naar het hbo, zolang de sociale omgeving er ook in gelooft. Ik help vaak mee met open dagen op mijn opleiding en daarbij wordt vaak opgemerkt dat we mbo-studenten moeten inlichten dat het moeilijk gaat worden en de kans van slagen erg klein is. Ik ben het niet met deze docenten eens. Als de motivatie goed is en als de student goed heeft nagedacht over zijn keuze, dan komt hij er écht wel. Zo heb ik om mij heen ook medestudenten zien stranden, omdat ze niet wisten waar ze moesten beginnen. Indien er iemand was geweest die hen had begeleid, bijvoorbeeld hoe je je moet voorbereiden op tentamens en hoe je verslagen moet maken, dan waren ze het eerste jaar wel degelijk doorgekomen”.
Bron:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2017) : StudentLab doorstroom mbo-hbo: studentplannen voor een betere doorstroom van mbo naar hbo. Den Haag, OCW