Coaching

Onder coaching verstaan wij het coachen van leerprocessen. En dan met name het coachen van leerprocessen in groepen. Inzichten vanuit het sociaal constructivisme en connectivisme  laten ons zien dat leren een sociaal proces van betekenisgeving is dat voornamelijk plaatsvindt in groepen en netwerken. Om dit proces te kunnen faciliteren is een set van specifieke skills nodig. Binnen SEAL kennen we het voeren van de dialoog, campfire-meetings en voortgangsbesprekingen als specifieke face tot face begeleidingsmomenten. Met name het werken met effectieve interventies vraagt om een gepaste vorm van intentie en alertheid. We gebruiken daarvoor de “ruit van dialoog voeren”.

Het inzicht is dat leren en het groepsproces gelijk op gaan. Door te werken aan uitdagende en realistische opdrachten in groepen zal er altijd verdieping van de communicatie en daarmee verdieping van het leren plaatsvinden. In de eerste fase zal de communicatie op het product gericht zijn. Dat is “veilig”. Door frustratie over de voortgang zal die zich verleggen naar de taakuitvoering en dus de procedure. Daarna zal ook het eigen functioneren bespreekbaar worden en verlegt de aandacht zich naar het proces.

 De talent-scan (The True Talent Team) is een goed hulpmiddel gebleken om sneller en diepgaander studenten te kunnen coachen. Het geeft inzicht in de kwaliteiten, de nog te ontwikkelen talenten en kwetsbare krachten van een student. Door dit zichtbaar te maken voor zowel de student, de groep waarin hij actief is en de coach ontstaat een gezamenlijk beeld. Dit beeld stimuleert het zelfcorrigerend vermogen van de student.

In ons aanbod voor docentteams gaan we uit van het principe “practice what you preach”. Dat betekent voor de deelnemers leerervaringen in het moment opdoen. We gaan daarbij uit van de waarden achter SEAL. We leren in real time volgens de principes van “herkennen, erkennen en verkennen” (Hovelynck 2010). Dit proces van sociaal leren is parallel met het leren van de studenten.