Lectoraat Decision Support: who CAREs?

Wat gebeurt er met de kwaliteit van de zorg en de kosten als je digitale technologieën beschikbaar stelt? Hoe landen innovaties op de werkvloer? Kennis ontwikkelen over het gebruik van slimme monitortechnologie en beslissingsondersteuning door verpleegkundigen, paramedici en medici in het ziekenhuis. Dat is het doel van het lectoraat Decision Support: who CAREs? Zeker is dat de zorg doelmatiger moet. Nieuwe mogelijkheden kunnen hieraan bijdragen.
Sfeerafbeelding Fontys

De gezondheidszorg bevindt zich in een ingrijpende transitie, die voortkomt uit veranderingen in de zorgvraag, wetgeving, arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen. Lector Angelique Dierick: “De zorgvraag zal toenemen en inhoudelijk sterk veranderen. Er zijn minder financiële middelen. De zorg moet dus, ondanks de taakverzwaring, doelmatiger worden. Ook in het ziekenhuis hebben zorgprofessionals steeds meer te maken met oudere patiënten en meer patiënten met multiple-comorbiditeit. De zorg wordt hierdoor steeds complexer. Tegelijkertijd is er minder personeel beschikbaar, waardoor de werklast steeds hoger wordt. Voor medewerkers op verpleegafdelingen wordt het, gezien de beperkte middelen en menskracht, ook moeilijker om klinische instabiliteit van patiënten tijdig vast te stellen.”

Meerwaarde Technologische innovaties, gebruikt door de verschillende disciplines, helpen bij het doelmatiger worden van de zorg. Ze maken het mogelijk dat de patiënt real time gemonitord wordt en dat de kwaliteit van patiëntendata wordt verhoogd, wat het nemen van beslissingen ondersteunt en waardoor beleid en zorg adequater worden. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat een patiënt zo tevreden en vitaal mogelijk is, wat bijdraagt aan het complete zorgproces. Hoe kunnen technologieën meerwaarde bieden en hoe kunnen zorgprofessionals een bijdrage leveren? Dát is de focus van dit lectoraat.

Decision Support: Who CAREs? gaat dus over een aantal facetten:

  • Hoe zorgen we ervoor, dat datgene wat ontwikkeld wordt, zodanig wordt gebruikt dat het een meerwaarde heeft voor de zorg en voor de patiënten?
  • Hoe zorgen we ervoor dat decision support bijdraagt aan een effectieve communicatie en samenwerking tussen de zorgprofessionals en tussen diverse disciplines in het zorgproces?
  • Hoe zorgt het onderwijs er voor, dat beginnende zorgprofessionals zijn voorbereid op de toekomst?
  • Wie maakt zich hard voor deze innovatie? Hoe kunnen zorginstellingen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven optimaal samenwerken?

Samenwerking Een directe samenwerking tussen ziekenhuis en opleidingen is van cruciaal belang. Door de perspectieven vanuit het werkveld en het onderwijs aan elkaar te verbinden, kan vastgesteld worden waar de gezamenlijke behoefte ligt daar waar het gaat om vernieuwing, verbetering en innovatie. Het betekent ook dat er krachten worden gebundeld. In een zorginstelling zijn er legio praktijkvoorbeelden te benoemen die opgepakt moeten worden, maar die vaak terug op de stapel belanden, door andere prioriteiten. Studenten en het onderwijs daarentegen zijn naarstig op zoek naar opdrachten die het verschil gaan maken, juist in die praktijk.

Een gezamenlijk lectoraat maakt dat aan beide kanten de deurbellen zichtbaar worden, en dat deuren dan ook daadwerkelijk open gaan. Een lectoraat is daarmee ook een soort navigatiesysteem waardoor mensen ook met de juiste mensen in contact komen. En dit geeft een exponentieel effect. Als mensen elkaar eenmaal kennen en weten te vinden op het vlak van innovatie, zullen er steeds meer verbindingen gaan komen.

Doelmatige zorg De rol van professionals bij de visie, het ontwerp en de toepassing van nieuwe technologieën, bepalen voor een groot deel de doelmatigheid in het zorgproces. Hierbij wordt input geleverd door de eindgebruiker, die vanuit een behoefte of probleem redeneert. Door dit in een vroeg stadium mee te nemen, kan technologie ook in die richting ontwikkeld worden. Daardoor kan de zorg ook effectiever en efficiënter worden. Maar hoe betrek je zorgprofessionals in deze diverse fase en welke competenties zijn daarvoor nodig? Een belangrijke vraag binnen dit lectoraat. Daarnaast kunnen innovaties een belangrijke rol spelen in de ondersteuning in het interprofessioneel handelen tussen medici, paramedici en verpleegkundigen.

Actviteiten

Decision Support: who CAREs? onderzoekt het gebruik van decision support in de zorg. Concrete vraagstukken van de werkvloer zorgen voor afstudeeropdrachten die bij Fontys kunnen worden uitgevoerd en die naadloos passen binnen de onderzoekslijnen die we creëren. Studenten voeren de afstudeeropdrachten uit. Docenten en zorgprofessionals doen binnen het lectoraat promotieonderzoek en het onderwijs en het ziekenhuis profiteren van deze kennisontwikkeling. “Als dit alles na enige jaren loopt, is het project voor mij geslaagd”, aldus een ambitieuze lector Angelique Dierick.

Pijlers

Het lectoraat steunt op vijf pijlers.

  • Kennisontwikkeling over het gebruik van slimme monitortechnologie en beslissingsondersteuning, waardoor patiënten tevreden en zo kort mogelijk in het ziekenhuis opgenomen zijn, met een minimale kans op complicaties, dus ‘doelmatig, veilig en efficiënt’.
  • Het ontwikkelen van het interdisciplinair handelen en competenties van zorgprofessionals, die essentieel zijn om optimaal gebruik te maken van nieuwe technologie in het zorgproces. Deze factoren worden ook als belangrijke onafhankelijke variabelen beschouwd, die de doelmatigheid van zorg beïnvloeden.
  • Het betrekken van zorgprofessionals bij de visie- en ontwerpfase van nieuwe technologie. Dit wordt als een belangrijke onafhankelijke variabele beschouwd, die de doelmatigheid van zorg beïnvloedt.
  • Afstemming van deze ontwikkelingen in het werkveld enerzijds en de opleidingen ten behoeve van curriculumontwikkeling van zorgprofessionals anderzijds.
  • Intensivering van de wisselwerking of afstemming tussen praktijkgericht onderzoek (Fontys), toegepast wetenschappelijk onderzoek (TU/e), klinische vraagstelling (Catharina Ziekenhuis) en productontwikkeling (Industrie).