Project

Big Data voor inzicht in eenzaamheid

Zo’n 30 tot 40% van alle Nederlanders voelt zich eenzaam. Eenzaamheid is een belangrijke voorspeller van negatieve uitkomsten op het gebied van gezondheid en participatie. Maar er is weinig zicht op de verloop en ontwikkeling van eenzaamheid. Eens in de zoveel jaar vindt er een grootschalig bevolkingsonderzoek hiernaar plaats, maar dit is niet frequent genoeg om echt inzicht te krijgen in het probleem. Ook zijn mensen steeds minder vaak bereid om deel te nemen aan deze onderzoeken. Kan big data hier een oplossing bieden om meer inzicht te krijgen?

Onderdeel van:

Big Data voor Inzicht in Eenzaamheid

Om grip te krijgen op het verschijnsel eenzaamheid is het van belang longitudinale en frequente (continue) data over eenzaamheid op te halen. Big Data kan hier een rol in kunnen spelen; er is veel data voorhanden die mogelijk kan helpen. Niet alleen zorgprofessionals hebben veel data, maar tegenwoordig verzamelt bijna iedereen (al dan niet ongemerkt) persoonlijke data: via wearables, sensoren, foto’s, communicatie via social media, zoekgedrag, en ga zo maar door. Eventuele patronen in data leren te herkennen, kan onze kennis over eenzaamheid vergroten, tijdig signaleren mogelijk maken, en op termijn onze handelingsmogelijkheden vergroten. Hiermee kan preventief opgetreden worden en worden maatschappelijke kosten te beter beheerst.

Onderzoeksvraag:

Kan Big Data ons inzichten opleveren in de ontwikkeling en verloop van eenzaamheid onder de bevolking?

Onderzoeksperiode:

2019 - 2021


Methodiek & Bevindingen

Er is weinig bekend over het gebruik van Big Data in relatie tot eenzaamheid. Het doel van dit onderzoeksproject is dan ook om te onderzoeken in hoeverre eenzaamheid onder jongeren meetbaar is met Big Data. Hieronder een overzicht van onderzoeksvragen die binnen het BIED project o.a. aan bod komen:

  • Welke data bronnen kunnen (op basis van bestaand onderzoek) worden gerelateerd aan eenzaamheid?
  • Zijn studenten bereid data te delen in ruil voor inzicht in hun (kans op) eenzaamheid? Zo ja, welke data wel en welke data niet?
  • Welke vragen en behoefte hebben professionals uit het sociale- en gezondheidsdomein met betrekking tot het vraagstuk eenzaamheid?
  • In hoeverre en op welke manier kan inzicht in de aard van de eenzaamheid van cliënten professionals uit het sociale- en gezondheidsdomein helpen?
  • Hoe ziet een consortium dat zich bezig houdt met eenzaamheid en ‘quantified self’ er idealiter uit en wat zijn a priori voorwaarden en behoeften voor samenwerking in een dergelijk consortium?

Vooralsnog zijn variabelen vastgesteld voor het meten van eenzaamheid onder jongeren door middel van Big Data. Daarnaast is een technisch platform ontwikkeld waarop deze data verzameld kan worden en geanalyseerd. Er is onderzoek gedaan naar hoe een dergelijk platform en het verkrijgen en verwerken van data kan plaatsvinden onder de GDPR-richtlijn.


Onderzoeksteam