Project

Feasability Study Cross-Border Circular Institute

Haalbaarheidsonderzoek Grensoverschrijdende Duurzaamheidsfaculteit

De euregio, transitie en de grensoverschrijdende duurzaamheidsfaculteit
De euregio rijn-maas-noord, waar Noord-Limburg onderdeel van uitmaakt, wordt geconfronteerd met de verschillende sociaal-maatschappelijke en economische opgaven die grote invloed op toekomstige ontwikkelingen hebben. Er sprake van een aantal grote transities waar we aan beide zijden van de grens mee worden geconfronteerd: de energietransitie, de grondstoffentransitie, de klimaattransitie, de landbouw- en voedingstransitie, de transitie in de gebouwde omgeving en de gezondheidstransitie.

De euregio is dan ook gebaat bij een gezamenlijk aanpak van de opgaven die uit deze transitie voortkomen.

Tegelijkertijd bieden deze transities ook nieuwe kansen voor economische ontwikkeling. Ze vragen om economische en sociale innovaties Juist doordat de opgaven landsgrens overstijgend zijn, kunnen ze in de grensregio leiden tot radicale én systeem-innovaties. We willen daarbij dé euregio zijn waarin we samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de transitieopgaven.

Grensoverschrijdende economische structuurversterking staat centraal binnen een aantal bestaande projecten, waaronder de Interbestuurlijke Proeftuin (afgekort IBP), de Internationaliseringsscan en het Euregio Campus Limburg/Niederrhein project.

Doelstelling
Vasstellen of er behoefte is aan een grensoverschrijdende duurzaamheidsfaculteit. Hiermee kan op één plek kennis over én onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van circulaire economie (productontwikkeling, gebruik van materialen, vermijden van afval etc.) gebundeld worden in de euregio. Op deze manier kan er ook gezorgd worden voor talentontwikkeling op dit vlak waarmee een cruciale bijdrage geleverd wordt aan het realiseren van de transitieopgaven in de euregio. Bovendien draagt dit alles ook bij aan de versterking van het unieke duurzame karakter van de regio waar het beste van twee werelden bij elkaar komt.

Doelgroep
Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en burgers in de euregio rijn-maas-noord. Met name die bedrijven die geïnteresseerd zijn in de economische kansen en potentie van grensoverschrijdend samenwerken en in de economische kansen en potentie van de transitie-opgaven en de circulaire economie. Studenten en talenten uit de euregio die een bijdrage willen leveren aan duurzame en circulaire ontwikkelingen.

Bijdrage project aan de ambities van de Regiodeal Noord-Limburg en de regionale opgaven
Versterking van de internationale positie van de regio Noord-Limburg door het beter benutten van de voordelen van de grensligging en de potentie van samenwerking met de Duitse grensregio is een belangrijk thema uit de regionale visie en investeringsagenda. Studies hebben laten zien dat door grensoverschrijdende samenwerking agglomeratievoordelen ontstaan die de positie van een regio als vestigingsplaats substantieel versterken. Grensoverschrijdend ondernemerschap, samenwerking tussen de onderwijs- en kennisinstellingen zowel aan Nederlandse zijde als ook grensoverschrijdend en samenwerking tussen overheden zijn daarbij belangrijke factoren.

Projectperiode 1 september 2020 -  30 augustus 2021 

Projecteigenaar: Fontys Venlo, Lectoraat Cross Border Business Development (CBBD), partner Hochschule Niederrhein.

Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Foto van persoon

V.R. (Vincent) Pijnenburg

Lector Cross-border Business Development