Programma MWO congres

Programma

09.00 uur Inloop en aanmelden
09.30 uur Opening
11.00 uur Workshops 1e ronde, 3 thema's
1. Vitaal werken
2. Inclusieve arbeidsmarkt
3. Leven lang ontwikkelen
12.00 uur Lunch
13.00 uur Workshops 2e ronde, 3, thema's
1. Vitaal werken
2. Inclusieve arbeidsmarkt
3. Leven lang ontwikkelen
14.30 uur Pauze
15.00 uur Workshops ronde 3, 3 thema's:
1. Vitaal werken
2. Inclusieve arbeidsmarkt
3. Leven lang ontwikkelen
16.30 uur Afsluiting
17.00 uur Borrel en netwerken

Presentatie

De presentaties die tijdens de verschillende rondes worden verzorgd, kunnen ter voorbereiding en inspiratie worden ingezien. Download de bestanden door op de betreffende link te klikken.

  • Presentatie 1
  • Presentatie 2
  • Presentatie 3
  • Presentatie 4

Beschrijving drie thema's

Inclusieve arbeidsmarkt

Hoe kunnen we kansen en mogelijkheden voor kwetsbare groepen vergroten om werk te vinden en te behouden? Deze vraag staat centraal in het onderzoek naar inclusieve arbeidsmarkt. Daarbij gaat het enerzijds om de matching van werkgevers en kwetsbare werkzoekenden. Aan zowel de kant van de werkzoekenden als aan de kant van de arbeidsorganisaties is er immers nog winst te behalen. Anderzijds gaat het om de vergroting en verduurzaming van arbeidsparticipatie. Om meer werkgevers te verleiden tot het aantrekken van kwetsbare werkzoekenden is het belangrijk kennis te vergaren over door deze groep ervaren drijfveren en belemmeringen

In de eerste workshopronde geven de lectoren een overzicht van het gezamenlijke praktijkgerichte onderzoek naar de inclusieve arbeidsmarkt. Eerst gaan zij met de aanwezigen in gesprek over het perspectief waarmee we kijken naar de inclusieve arbeidsmarkt als normatief doel. Zij voeren dit gesprek aan de hand van een position paper over dit thema die de groep ‘inclusie’ van het lectorennetwerk Mens Werk Organisatie (MWO) heeft ontwikkeld. Daarna wordt een mooie showcase gepresenteerd waarin deze visie praktijk wordt, een leernetwerk met werkgevers en studenten uit de regio’s Zwolle, Arnhem/Nijmegen en Utrecht rondom inclusief werkgeverschap. De lectoren delen de voortgang van dit project en presenteren het digitale productboek, waarin vragen van inclusief werkgevers en mogelijke interventies rond in-, door- en uitstroom van werknemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op basis van input uit de drie regio’s samenkomen.

In de tweede en derde ronde worden de bevindingen van verschillende onderzoeken naar inclusieve arbeidsmarkt gepresenteerd en nader besproken. Meer over deze presentaties vindt u in ons programma.

Een leven lang ontwikkelen

Als samenleving staan we voor een aantal complexe maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, verregaande digitalisering en veranderende zorg. Om deze vraagstukken goed het hoofd te kunnen bieden is het belangrijk dat professionals zich gedurende hun loopbaan kunnen blijven ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken is samenwerking tussen werkgevers, onderwijs en overheid onontbeerlijk. In deze samenwerking wordt ingezet op 1) het versterken van de eigen regie en het beter benutten en door-ontwikkelen van skills van professionals, 2) het versterken van de leercultuur in organisaties, en 3) het versterken van de onderlinge samenwerking tussen werkgevers, onderwijs en overheid om zo uiteindelijk een impuls te geven aan betere matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Verschillende lectoraten binnen het lectorennetwerk MWO doen onderzoek naar het duurzaam leren en ontwikkelen van werkenden en organisaties op deze drie niveaus. In hun samenwerking hebben zij zich gericht op leven lang ontwikkelen in learning communities. Tijdens de eerste workshopronde geven zij allereerst een overzicht van onze ‘lessons learned’ en presenteren inspirerende voorbeelden van succesvolle initiatieven vanuit verschillende regio’s, sectoren en samenwerkingen.

De bevindingen van verschillende onderzoeken naar leven lang ontwikkelen komen in de tweede en derde ronde aan bod.

Vitaal werken

Vitaal werk(en) is hot. Om succesvol te zijn, heeft een organisatie vitale medewerkers nodig. Ze zijn creatiever, loyaler, werken beter samen en zijn minder vaak ziek. Bij vitaal werken kun je denken aan leefstijl op de werkplek, arbo-achtige zaken, en, zoals de International Labor Organisation (ILO) zegt: ‘decent work’. Ook onderwerpen als werken met een chronische aandoening, goed en gezond ouder worden tijdens de werkloopbaan en duurzame inzetbaarheid zijn thema’s die onder vitaal werk(en) geschaard worden.

De afgelopen twee jaar hebben de lectoren bij het thema Vitaal Werk(en) zich, in co-creatie met werknemers (vakmensen) en hun werkgevers, bezig gehouden met het achterhalen wat vakmensen nodig hebben om langer lekker te kunnen blijven werken.

Daarvoor zijn diverse observaties en (groeps)interviews gehouden met vakmensen, HR-adviseurs, arboadviseurs en werkgevers van diverse bedrijven. Voorts is meegelopen binnen bedrijven om adviezen op maat te kunnen opstellen. Behoeftes en aanbevelingen zijn vertaald in een drietal Infographics. Aanvullende workshops met experts en vakmensen hebben voor verdere verdieping op het thema gezorgd. Voorjaar 2022 zijn opnieuw de bevindingen gedeeld en aangescherpt tijdens het symposium ‘Festival Lekker Werken voor Vakmensen’.

In de eerste workshop op het WMO-congres geven de lectoren een omvattend beeld van de bevindingen van de activiteiten op Vitaal werken van de afgelopen twee jaar. In de tweede en derde ronde worden de bevindingen van verschillende onderzoeken naar vitaal werken gepresenteerd en nader besproken.