Circulaire Economie

Wat is circulaire economie?

Het huidige economische systeem is met een groeiende wereldbevolking (tot 9 miljard mensen in 2050) niet houdbaar. Enerzijds omdat de nog beschikbare grondstoffen op onze planeet langzaam opraken. Anderzijds omdat de huidige vorm van handelen een zware wissel trekt op onze eigen leefomgeving in de vorm van vervuiling van oceanen, klimaatverandering, luchtverontreiniging, ontbossing en daarmee het uitsterven van vele dier- en plantsoorten.

De oplossing ligt in een economie die de ecologische grenzen als uitgangpunt neemt. Net als de natuur werkt die economie met circulaire principes. In een circulaire economie sluiten en verbinden we grondstofkringlopen zodat grondstoffen en hun kwaliteit zo min mogelijk verloren gaan. Energie is niet meer afkomstig van eindige, fossiele bronnen, maar uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon en water. Een circulaire economie is zo ingericht dat ons natuurlijk kapitaal - het ecosysteem en de biodiversiteit daarbinnen- wordt ondersteund en versterkt in plaats van afgezwakt. Daarmee vormt de circulaire economie de basis voor een duurzame en meer rechtvaardige samenleving.

De transitie naar een circulaire economie is, vanwege de vele aspecten die ermee verbonden zijn, complex. Het vraagt om een mindshift op meerdere vlakken, in de context van een veranderend maatschappelijk speelveld. Het gaat daarbij om technische innovaties, innovatief design van productontwerpen en productieprocessen (regenerative bij design), sluiten van product- en grondstofketens door het verbinden en regionaliseren van kringlopen en het ontwikkelen van nieuwe verdien- en marketingmodellen die meer gericht zijn op het gebruik dan op het bezit van producten (servitization). De consument verenigt zich in coöperatieven en wordt meer en meer co-producent. Kortom: circulaire economie vraagt om een verandering in ons denken over de verantwoordelijkheid die we nemen voor de toekomst om een waardevolle samenleving te vormen.

Nederland circulair

In het ‘Rijksbreed programma circulaire economie’ is de ambitie neergelegd dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Het is geen vraag van of, maar van hoe: de overheid kan dit niet alleen en een circulaire economie is uiteindelijk de optelsom van een groeiend aantal circulaire initiatieven en bedrijven. De omschakeling naar een circulaire economie levert niet alleen maatschappelijke en ecologische winst op, maar kan ook leiden tot ook een nieuwe impuls voor de Nederlandse economie. Volgens TNO levert de omschakeling naar een circulaire economie 54.000 nieuwe arbeidsplaatsen op en een omzettoename van € 7,3 miljard (TNO, 2013).