Inspirerend onderwijs

Onze maatschappij verandert in snel tempo. Dat geldt ook voor nieuwe technologieën, die worden ontwikkeld als antwoord op de circulaire transitie. Deze veranderingen vragen om een ander soort onderwijs. Onderwijs waarin actuele kennis snel landt en waarin studenten actief hun nieuwe kennis verwerven en toepassen op actuele vraagstukken, kijkend over de grenzen van hun eigen discipline heen. Als kennisinstelling leveren we met onze lerende professionals een belangrijke bijdrage aan innovatie van de beroepspraktijken.   

Sfeerafbeelding Fontys

Inspiratiecentrum

Naast expertisecentrum wil het FECT een inspiratiecentrum zijn voor alle studenten die iets willen met circulaire transitie. Een plek waar studenten van alle opleidingen terecht kunnen voor expertise, stage, praktijkopdrachten en het opdoen van ideeën en inspiratie.

Sfeerafbeelding Fontys

Minor Circulaire Economie

Gaan we richting een afvalvrije economie? Een economie waar we geen bezittingen meer hebben, maar alleen nog maar producten en diensten “leasen”? Onze economie is sterk in beweging. Met een snel groeiende wereldbevolking én een sterke afhankelijkheid van Europa van de import van grondstoffen, willen bedrijfsleven en overheid de komende jaren sterk inzetten op innovatie van onze economie.

Studenten in de minor gaan met bedrijven uit de regio op zoek naar nieuwe technieken, innovaties, business- en marketingmodellen om grondstoffen vaker en beter te benutten. Bijvoorbeeld door producten aan te bieden op basis van services in plaats van bezit. Zij verrichten nu al praktijkgericht onderzoek voor diverse opdrachtgevers. Meer informatie vind je hier: Fontys Minor Circulaire Economie.

Sfeerafbeelding Fontys

Minor Future Energy for Society

Waar krijg jij je energie van? Uit kolen, aardolie, aardgas of liever uit wind en zon? De komende jaren staan we voor een ongekende uitdaging om het fossiele energiesysteem te transformeren naar een energiesysteem uit nieuwe, duurzame bronnen. Deze energietransitie vraagt om economische innovatie, technische oplossingen en sociale verbinding. In de minor doen studenten met diverse achtergronden -sociaal, economisch en technisch - ervaring en kennis op om bij te dragen aan een succesvolle energietransitie. Ze versterken eigen vakkennis en ervaren hoe het is samen tot oplossingen te komen. Met het bedrijfsleven doen ze praktijkgericht onderzoek voor diverse opdrachtgevers. Lees hier meer.

Sfeerafbeelding Fontys

MOOC

Samen met 11 andere hogescholen heeft Fontys een nieuwe MOOC over de organisatie van de circulaire economie ontwikkeld. Een MOOC (Massive Open Online Course) is een cursus waarvan het cursusmateriaal wordt verspreid over het web en de deelnemers niet aan een locatie gebonden zijn. De MOOC werd gelanceerd op vrijdag 8 oktober 2021, tijdens de dag van de duurzaamheid in het onderwijs.

De MOOC Organizing for Sustainability vind je hier.

Voorbeeld hybride werkplaats

Hybride werkplaatsen

Vanuit het FECT willen we één vaste en meerdere mobiele hybride werkplaatsen opzetten, waarin onderzoekers, studenten, bedrijven en externe organisaties samenwerken aan praktijkgericht onderzoek. Hybride werkplaatsen zijn gericht op multidisciplinair onderzoek door studenten, bedrijven en docenten. Deze nieuwe vorm van werken kan ook onderdeel uitmaken van een breder extern onderzoek samen met andere hogescholen, universiteiten, mbo en ondernemingen. De leeromgevingen worden zodanig ontwikkeld dat de opgedane kennis qua organisatie, toetsing en inhoud overdraagbaar en toepasbaar is voor andere opleidingen.

Sfeerafbeelding Fontys

Hybride leeromgeving Circulaire Transitie

September 2020 is Fontys Hogeschool Economie en Communicatie gestart met een pilot hybride leeromgeving rondom het thema circulaire transitie, waarin het FECT ook deelneemt. Bij Founded by All in het iconische Klokgebouw werken studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van het toonaangevende waste-to-product bedrijf Renewi op gelijkwaardig niveau met elkaar samen aan een uitdagende opdracht om restafval te reduceren.

Meer informatie over deze hybride leeromgeving vind je hier.

Sfeerafbeelding Fontys

Module Circulaire Transitie

Voor professionals en werkgevers biedt Fontys de mogelijk om bij-/na te scholen op het gebied van circulaire transitie. De module circulaire transitie bestaat uit 4 bijeenkomsten en wordt georganiseerd door Fontys PRO Economie.

Meer info vind je hier.

Sfeerafbeelding Fontys

Studenten Platform Circulaire Transitie

Voor studenten die afstuderen of stagelopen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit of de energietransitie is er het Studentenplatform Circulaire Transitie. In dit platform brengt FECT studenten vanuit heel Fontys samen: van techniek tot communicatie en van psychologie tot economie. Vanuit die gedeelde interesse in circulaire economie en de energietransitie. In een half jaar delen we contacten, kennis en ervaringen. Op deze manier versterken studenten hun netwerk en geven een impuls aan hun onderzoek.

Sfeerafbeelding Fontys

Master ‘Managing Sustainability Transitions'.

Sinds juli 2021 werkt FECT in een coalitie met (17) andere hogescholen aan het profiel voor een master rond het thema “Managing (als in: regisseren van) Sustainability Transitions”. FECT beoogt een master die focust op multidisciplinaire duurzaamheidsvraagstukken met aandacht voor de integratie van technologische, economische en sociale innovaties. De transitie naar een duurzame samenleving vraagt om een paradigma shift. Naast het realiseren van innovaties gaat het ook om het afbouwen van oude gewoontes en werkwijzen. Lees hier meer.

 • Master ‘Managing Sustainability Transitions'

  Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om kennis vanuit onderzoek. Hogescholen hebben daarbij de maatschappelijke opdracht om hoogwaardige professionals op te leiden die kennis ontwikkelen en verbinden aan de behoeften in de samenleving. De Vereniging Hogescholen (VH) en het Landelijk Platform Professionele Masters (LPPM) constateren echter dat de groei van professionele masters achterblijft. Hogescholen willen deze gap versneld aanpakken door samen te werken aan een landelijk portfolio van professionele masters. Dit plan maakt een lichtere toets bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) mogelijk.

  In dit kader werkt FECT sinds juli 2021 in een coalitie met (17) andere hogescholen aan het profiel voor een master rond het thema “Managing (als in: regisseren van) Sustainability Transitions”. FECT beoogt een master die focust op multidisciplinaire duurzaamheidsvraagstukken met aandacht voor de integratie van technologische, economische en sociale innovaties. De transitie naar een duurzame samenleving vraagt om een paradigma shift. Naast het realiseren van innovaties gaat het ook om het afbouwen van oude gewoontes en werkwijzen.

  De brede master leidt T-shaped professionals op, die opereren in de complexe transitie naar een duurzame samenleving. Een T-shaped professional heeft specialistische kennis op het eigen vakgebied (vanuit de bachelor) en is tevens in staat om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en verbindingen te leggen tussen verschillende kennisdomeinen en alle partijen van de quadrupel helix (verbreding tijdens de master). De professional heeft kennis van klimaatverandering, technologische innovaties, duurzame businessmodellen, sociale innovatie en gedragsverandering en kan die kennis integreren en toepassen, én op basis van die kennis specialisten met elkaar verbinden. De professional kan transformatieve processen in een complexe en dynamische context overzien en kan in een multi-actor setting interdisciplinaire samenwerking stimuleren.

  Complexe vraagstukken vragen om samenwerking tussen disciplines en stakeholders en om de bereidheid om elkaars taal te (leren) spreken. De professional kan in dienst van bedrijven of instellingen werkzaam zijn, of als extern adviseur of transitie- coach worden ingehuurd. De master focust niet op specifieke sectoren. Het masterniveau impliceert dat studenten uit de casuïstiek het generieke kunnen destilleren, dan wel generieke kennis kunnen toepassen op specifieke casuïstiek. Deze aanpak vraagt om een hybride vorm van onderwijs.

  Duurzaamheid stopt niet bij de grens. Om duurzame innovaties te realiseren zijn (veelal nieuwe) netwerken nodig die over landsgrenzen gaan. FECT wil daarom een internationale master ontwikkelen.