Het gat in de 3D-printketen dichten

For English please scroll down

LET OP: De 3D-deltaweek is tot nader orde uitgesteld! Onderstaande kennissessie is hierdoor ook komen te vervallen.
NOTE: The 3D Delta Week has been postponed until further notice! The knowledge session below has also been cancelled as a result.


De noodzaak van verdere integratie van printtechnologie in productontwikkeling

Wie ervaring heeft in het produceren van producten met behulp van 3D-printen weet dat de weg van virtueel model naar tastbaar product flink wat hobbels telt. Er bestaat zelfs een behoorlijke kloof tussen beide. Een belangrijke verbetering lijkt haalbaar met de beschikbaarheid van 3D-print gerelateerde informatie in de software van de productontwerper. Fontys werkt samen met partijen die hierop inzetten en via dit event kan jij vanuit eerste hand ontdekken welke vooruitgang hierin geboekt wordt.

Waar het vroeger al lonend was om de productontwerper en de werkvoorbereider bij elkaar te brengen, is dat nu bij additive manufacturing nog veel meer het geval. Zo heeft de bouwrichting van een werkstuk bijvoorbeeld veel invloed op de kostprijs ervan. Door al bij de totstandkoming van het ontwerp rekening te houden met zowel de mogelijkheden als de beperkingen van 3D-printen, kan de hoeveelheid support structures – die na het printen toch als afval verwijderd dienen te worden - geminimaliseerd worden.

Fontys Engineering voert samen met studenten en CEAD, nTopology, Renishaw en Siemens praktijkgericht onderzoek uit om de 3D-productieketen te verbeteren. Schrijf je in voor dit event en woon inhoudelijke, technologische presentaties bij van:

  • Siemens
  • CEAD/Convestro
  • nTopology
  • Renishaw
  • Fontys

De softwaretopics meer in detail

Siemens NX voorziet in mogelijkheden om printbestanden te genereren voor onder meer de 3D-printers van CEAD (composiet) en Renishaw (metaal). Beide zijn aanwezig bij Fontys op de Brainport Industries Campus (gelegen naast vliegveld Eindhoven). Daarnaast biedt de software mogelijkheden om alternatieven te vergelijken en op basis van eindige elementen (verder) te optimaliseren.

Ook de snel opkomende ontwerpsoftware nTopology heeft een mogelijkheid om de laserbaan te genereren voor rechtstreekse verwerking in de werkvoorbereidingssoftware van onder meer Renishaw. Ook nTopology biedt functies voor topologieoptimalisatie. Bovendien is het efficiënter in het verwerken van complexe roosterstructuren (lattices) dan de meeste meer traditionele ontwerppakketten.

Naast de presentaties kunnen de bezoekers individueel met de sprekers in gesprek. De middag wordt afgesloten met de borrel.

Deze kennissessie vindt plaats op 9 december 2021 (UITGESTELD)
13.00 tot 17.00 uur
Fontys Engineering
Locatie: Brainport Industrie Campus (BIC)
BIC 1, 5657BX Eindhoven

Deze kennissessie is onderdeel van 3D Deltaweek. Bekijk hier het volledige programma van deze week.


Closing the gap in the 3D printing production chain

The need for further integration of printing technology into product development

Anyone with a background in producing products by 3D printing knows the bumpy road from virtual model to tangible product. In fact, there is quite a gap between the two. A major improvement seems achievable with the availability of 3D printing related information in the product designer's software. Fontys cooperates with renowned companies that acknowledge the existence of this missing element and by attending this event, you will be able to discover first-hand the progress being made on the topic.

It has always been beneficial to have the product designer working closely together with the production planner. Today, for additive manufacturing, this is even more important. For example, the build direction of a part significantly influences its cost price. By taking into account both the possibilities and limitations of 3D printing as early as the design stage, the amount of support structures - which have to be removed as waste after printing anyway - can be minimized.

Fontys Engineering, together with students and CEAD, nTopology, Renishaw and Siemens, conducts practice-based research to optimize the 3D production chain. Register for this event and attend substantive, technological presentations by:

  • Siemens
  • CEAD/Convestro
  • nTopology
  • Renishaw
  • Fontys

The software topics in more detail
Siemens provides NX to generate print files for CEAD (composite) and Renishaw's (metal) 3D printers, among others. Both printers are present at Fontys, at its Brainport Industries Campus (BIC) location.
The software enables the designer to compare alternatives and optimizing them (further) with the help of finite elements.

The rapidly emerging design software from nTopology also provides the ability to generate the laser path for direct processing in the job preparation software, from Renishaw and others. And like NX, nTopology provides topology optimization functions. It is also more efficient at processing complex lattice structures than most more traditional design packages.

In addition to the presentations, visitors can discuss the topics individually with the speakers. The afternoon will be concluded with drinks.

December 9, 2021, 1 pm to 5 pm (postponed)
Fontys Engineering, location Brainport Industrie Campus (BIC)
BIC 1, 5657BX Eindhoven, The Netherlands


3D Delta Week, a week of immersion in the world of 3D manufacturing!

Take a leap forward in your 3D production knowledge, experience, and network. The 3D Delta Week will create value for users and providers along the 3D Manufacturing Value Chain. It will be the 3D manufacturing meeting point for expert and layman, inside or outside the Benelux region.

The 3D Delta week is gathering a dozen of renown events and will continue growing as the place-to-be, with activities aimed at specific sectors, at R&D and industry, at users and suppliers. The scheduling of events will allow participants to easily move from one activity to another.

https://www.3ddeltaweek.com/

Sfeerafbeelding Fontys