The right (wo)man for the job

De reïntegratiewereld is de laatste jaren opgeschud door ingrijpende veranderingen (o.a. de invoering van de Participatiewet). Nu de gevolgen van deze veranderingen steeds duidelijker worden, geven reïntegratie-professionals aan dat de geijkte werkwijzen van kandidaten koppelen aan door de werkgever opgestelde functie-eisen in de huidige werkklimaat niet meer toereikend zijn om mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen bij reguliere werkgevers. Recente inzichten in de wetenschappelijke literatuur kunnen

hier inzicht in bieden (bijvoorbeeld het theoretische raamwerk, de person-environment fit theorie), maar momenteel ontbreekt het bij re-integratieprofessionals aan dergelijke kennis en een werkwijze/ methodiek om deze kennis op een efficiënte wijze in te passen in het werkproces. Meer kennis en inzicht in belangrijke kenmerken van een duurzame plaatsing en instrumenten om deze in kaart te brengen (een - digitale - toolkit) zijn wenselijk.

Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van handvatten voor en met re-integratieprofessionals om hen te ondersteunen bij het bewerkstelligen van een duurzame plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever. Daartoe zal in dit project in samenwerking met een multidisciplinair consortium worden bepaald welke kenmerken van belang zijn bij het duurzaam plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever. Door een co-creatie proces in samenwerking met experts, re-integratieprofessionals en werkgevers zal een (digitale) toolkit worden ontwikkeld die re-integratie-professionals zal ondersteunen met het in kaart brengen van de (zachte) factoren om het plaatsen van een persoon met een arbeidsbeperking te verduurzamen.

Lees verder in dit artikel.

Sfeerafbeelding Fontys

2017 - 2019

Sfeerafbeelding Fontys

RAAK Publiek
RAAK Top-Up

Betrokken docenten / onderzoekers

Projectresultaten

Publicaties

  • de Lange, A., Michon, H., Helfenrath, K., & Smerecnik, C. (2018). Aandacht voor de zachte kant van de match tussen werkgever en werknemer. Sociaal Bestek, 80(3), 10-13. https://doi.org/10.1007/s41196-018-0077-8

  • Workshop zachte matchingsfactoren

    Media