Domein Mens en Maatschappij

Professionele Werkplaatsen | Samenwerken met impact

Het lectoraat wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van samenwerkingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. We willen dit bereiken door kennis te ontwikkelen, te delen en te implementeren over hoe lerend en onderzoekend samenwerken in de beroepspraktijk vormgegeven en versterkt kan worden en wat dit oplevert voor betrokkenen en organisaties.


Over het lectoraat

Beroepspraktijken in het sociale domein, zoals de gezondheidszorg en de welzijnssector, kenmerken zich door snelle ontwikkelingen en grote veranderingen. Deze komen voort uit technologische vernieuwingen, een veranderende visie op ziekte en gezondheid, de vergrijzing, complexere zorg- of ondersteuningsvragen, stijgende kosten en personele tekorten. Het is belangrijk aandacht te hebben voor preventie en het is noodzakelijk om inventieve oplossingen te vinden om de sociaal maatschappelijke hulp- en dienstverlening hoogwaardig en betaalbaar te houden. Dit vraagt om samenwerking tussen professionals met verschillende achtergronden en tussen organisaties uit verschillende sectoren.


Focus lectoraat

De ambitie van het lectoraat Professionele Werkplaatsen is impact te hebben op maatschappelijke en regionale vraagstukken door kenniscreatie over en innovatie van samenwerking tussen burgers, onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk in de domeinen gezondheid, zorg en welzijn.
Het lectoraat houdt zich bezig met het onderzoek naar het samen werken, leren, onderzoeken en innoveren over de traditionele grenzen van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk heen. Het gaat om onderzoek naar hoe het lerend en onderzoekend samenwerken in de beroepspraktijk en binnen de regio vorm kan krijgen en wat de impact hiervan is voor betrokkenen. Een voorbeeld hiervan zijn de professionele werkplaatsen: hybride leeromgevingen die gesitueerd zijn binnen de beroepspraktijk, zoals een verpleegafdeling, gemeente, jeugdcentrum of netwerk van wijkteams. Deze omgevingen beogen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en groei van alle betrokkenen als ook aan de innovatie en ontwikkeling van de hulp- en dienstverlening.

Het lectoraat is een samenwerking tussen een aantal Fontysinstituten en hun beroepspraktijk:

Het onderzoek

Het onderzoek krijgt vorm langs drie onderzoekslijnen:

 • Bouwstenen en condities voor samenwerking in Professionele Werkplaatsen.
 • Rol en positie van bruggenbouwers: docenten of professionals uit het werkveld die specifiek de taak hebben om mensen en organisaties met elkaar te verbinden.
 • Impact van professionele werkplaatsen.

Het onderzoek vindt plaats op meerdere niveaus van samenwerken:

 • Operationeel: het uitvoering geven aan alledaagse processen op de werkplek.
 • Tactisch: het faciliteren, inrichten en monitoren van processen en randvoorwaardelijke kaders op niveau van de PW.
 • Strategisch: het geven van richting en sturing op (inter)organisationeel niveau.

In haar aanpak hecht het lectoraat waarde aan:

 • Inclusie en participatie van belanghebbenden; diversiteit en verschillen tussen betrokkenen worden omarmd.
 • Het bijdragen aan een (leven lang) ontwikkeling van mensen, organisatie en praktijken.
 • Snelle terugvloeiing en toepassing van opgedane kennis en inzichten in de onderwijs- en beroepspraktijk.

Deze aanpak kenmerkt zich door:

 • Participatieve onderzoeksprojecten, waarbij aansluiting gezocht wordt bij vakinhoudelijke vraagstukken en herkenbare issues in de beroepspraktijk.
 • Ontwerpgerichte onderzoeksprojecten, waarbij opgedane kennis over lerend en onderzoekend samenwerken vertaald worden in praktische handvatten, tools en instrumenten en uitgeprobeerd worden in meerdere samenwerkingsverbanden, waarin op basis van kennis en inzichten praktische handvatten, tools en instrumenten worden ontworpen en uitgeprobeerd.
 • Evaluatieonderzoek, waarin onderzocht wordt wat de impact van de samenwerking is voor betrokkenen, het onderwijs en de beroepspraktijk.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om naast professionals (in opleiding) vanuit de beroepspraktijk, Fontys en andere kennisinstellingen, ook burgers /cliënten en hun naasten, managers en andere belanghebbenden in het onderzoek te betrekken.

Lector

Dr. M.W.C. (Miranda) Snoeren-Teunissen

Lector Professionele Werkplaatsen

Miranda Snoeren heeft een passie voor leren en ontwikkelen, wat haar loopbaan kleurt. Zij houdt zich bezig met (onderzoek naar) onderwijsontwikkelingen, leren in beroepspraktijken en veranderprocessen in organisaties met als doel innovatie van onderwijs- en beroepspraktijken te bevorderen.

Miranda is van oorsprong verpleegkundige, volgde de lerarenopleiding verpleegkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en studeerde algemene gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. In 2015 promoveerde zij aan de VU medisch centrum op een participatief actieonderzoek naar werkplekleren in de ouderenzorg.

Miranda spreekt op 11 november 2021 haar lectorale rede uit.


Kenniskring

De kenniskring van het lectoraat bestaat uit een dynamisch netwerk van professionals (in opleiding) vanuit de beroepspraktijk, Fontys en andere kennisinstellingen, als ook andere belanghebbenden.
Het lectoraatsteam wordt gevormd door enkele kernteamleden, onderzoekers en de kwartiermaker. Er is nog plek in het team voor studenten, professionals en burgers.

Kernteamleden / senior onderzoekers

P.B. (Petra) Swennenhuis

Docentonderzoeker

J. (Jeroen) Bovens

Docentonderzoeker

Regiegroep PW
Er wordt intensief samengewerkt met de regiegroep Professionele Werkplaatsen, bestaande uit docenten die een sleutelpositie innemen binnen de betrokken Fontys instituten en een nauwe relatie onderhouden met de beroepspraktijk. De regiegroep heeft een centrale rol in het versterken van de interprofessionele samenwerking binnen en tussen de PW en de toepassing van binnen het lectoraat ontwikkelde kennis in PW.

Onderzoeksprojecten

 • WIN-project: Het Werkplaats INstrument-project (WIN) onderzoekt de verdere ontwikkeling van Professionele Werkplaatsen (PW).
 • Autonomie in Samenspraak. Een actie(f) interprofessioneel leertraject gericht op het ondersteunen van autonomie van cliënten in de verpleeghuiszorg.
 • Adaptatwork: geeft inzicht in werkzame mechanismes en ontwerpt praktische tools voor de ontwikkeling van adaptieve expertise tijdens werkplekleren.


Vormen van PW

Binnen Fontys kennen we meerdere vormen van Professionele Werkplaatsen. Benieuwd hoe die er uit zien? Bekijk de voorbeelden hieronder.

Fontys Sportkunde Partnerships

Fontys Sporthogeschool

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Zorginnovatiecentra en –netwerken

Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Sociaal Innovatie Centra

Fontys HRM en Psychologie

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Centra voor Pedagogische Innovatie

Fontys Hogeschool Pedagogiek

Sfeerafbeelding Fontys

PW inside

Het lerend en onderzoekend samenwerken in Professionele Werkplaatsen (PW) geven we op meerdere manieren vorm. Laat je inspireren door onderstaande praktische voorbeelden. Neem contact met ons op als je ook jouw voorbeeld wil delen.

Maatjestraject

Leermethode schaduwen

Stress signaleringsplan bij de GGzE

Leerdoelbespreking bij het ETZ

Jouw onderwerp hier?

Heb jij een onderwerp dat voor andere Professionele Werkplaatsen interessant is? Neem contact op met Nard van de Langenberg of Johan van Herk om een PW Inside op te nemen.


e

Introductie over instrumenten


Missie | visie

Ontwikkelingsgerichte cultuur

Leiderschap

Co-creatie en participatie

Analyse praktijksituatie

Ontwerpen van leer/werkomgevingen


Wetenschappelijke publicaties & media

Heemskerk, W., Warning, T., Brus, F. en Snoeren, M. (2020). The potential of learning within learning communities in hospital care innovation units: A qualitative descriptive study. International Journal of Nursing Education Scholarship, 17(1), 1-14.

Swennenhuis, P., Moresi, S., Duinkerke, M., Bovens, J., Quadakkers, D., & Snoeren, M. (2021). Lerend en onderzoekend samenwerken in professionele werkplaatsen: de ontwikkeling van een theoretisch model. Pedagogische Studien, 98(2), 112-131.

Bovens, J., Swennenhuis, P., Theunissen, K., Quadakkers, D., Volbeda, P., & Snoeren, M. (2021). Lerend en onderzoekend samenwerken in Professionele Werkplaatsen. Een pilotstudie naar de praktische bruikbaarheid van een instrumentarium om de samenwerking in innovatieve leerwerkomgevingen te evalueren en versterken. Onderzoek van Onderwijs, 50(2).


Presentatie

Aftertalk

Miranda Snoeren en Peter Bos geven 5 aanbevelingen voor het ontwikkelen van een impactvolle hybride leeromgeving. Bekijk hier hun presentatie met tips:

En een aftertalk waarin zij vragen beantwoorden
Presentatie

In deze presentatie maak je kennis met het ontwikkelinstrumentarium O-LOS om de samenwerking in PW te evalueren en te versterken
Presentatie

Jeroen Bovens en Sofie Moresi nemen je mee in de wereld van bruggenbouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld

Interview

Een leven lang ontwikkelen is een onderwerp dat steeds vaker op de agenda staat van overheidsinstanties, private organisaties én onderwijsinstellingen. De vraag is: waarom is dat zo? En hoe pak je dat dan aan? Peter Bos ging er over in gesprek met lectoren Marian Thunnissen en Miranda Snoeren