Resultaten mobiliteitsenquête 2018

Om meer inzicht te krijgen in het woon-werk en woon-studieverkeer, de bereikbaarheid van de Fontyslocaties en de tevredenheid over het reizen, is in juni 2016 een eerste mobiliteitsenquĂȘte uitgezet, de zogenaamde nulmeting. Dit jaar is in juni een tweede meting gehouden.

De resultaten van 2018 t.o.v. 2016
De waarderingscijfers van de gemiddelde bereikbaarheid per locatie (ingevuld door medewerkers en studenten) zijn nagenoeg gelijk gebleven. Medewerkers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,7 en studenten gemiddeld een 7,4 in zowel 2016 en 2018 voor de bereikbaarheid van de Fontyslocaties. Voor de vervoerswijze is wel een duidelijke verschuiving waarneembaar ten opzichte van 2016. Medewerkers reizen voor de woon-werkafstand 10% minder met de auto, gaan vaker met de fiets en maken meer gebruik van het openbaar vervoer. Studenten daarentegen reizen 5% meer met de auto en het OV voor de woon-studie afstand alleen minder vaak met de fiets.

Sfeerafbeelding Fontys