ECPB: Expertise Centrum Professionalisering Beroepsonderwijs

De vier tweedegraadsopleidingen voor leraren in technische vakken van Fontys Hogescholen, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Windesheim bundelen hun krachten in het Expertisecentrum Professionalisering Beroepsonderwijs (ECPB).

Het ECPB richt zich in eerste instantie op het opleiden van docenten voor technisch beroepsonderwijs door middel van een flexibel, landelijk afgestemd portfolio dat het spectrum van Associate degree tot masteropleiding omvat. In tweede instantie wordt onderzocht of uitbreiding naar andere beroepsrichtingen hierna wenselijk is. Bovendien richt het ECPB zich op onderzoek naar technisch beroepsonderwijs en professionalisering in deze sector. Het ECPB is een netwerkorganisatie met landelijke dekking.

Op havo- en vwo-scholen stijgt het aantal jongeren dat voor een N-profiel kiest, techniekopleidingen in het mbo, hbo en wo groeien weer en ook de groep meisjes die kiest voor een exacte richting zit op dit moment in de lift. De keuze van leerlingen voor technische profielen zet zich echter nog niet door in hun vervolgkeuze voor technische lerarenopleidingen: de studie Leraar Mens en Technologie en de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs staan al jaren flink onder druk als gevolg van een zeer beperkte instroom. Uit marktonderzoek blijkt bovendien dat het lastig zal zijn om structureel meer jongeren te werven voor de voltijdinstroom in de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs. Vmbo- en mbo-werkgevers geven de voorkeur aan technici uit het bedrijfsleven, die zich omscholen tot breed inzetbare docenten. De verwachting is dat dit ‒ in combinatie met een sterk verouderend docentenbestand ‒ in de komende jaren zal leiden tot een fors tekort aan bèta- en techniekleraren. 

Krachten bundelen

Kortom, het is voor de lerarenopleidingen voor het technisch beroepsonderwijs de hoogste tijd om hun krachten op een slimme manier te bundelen. Dit doen ze door samen vorm te geven aan een infrastructuur die het straks mogelijk maakt om blijvend te voorzien in de vraag naar voldoende en goed opgeleide technische docenten voor het vmbo en mbo. In de netwerkorganisatie die het ECPB in de toekomst wil zijn, staat de uitwisseling van kennis en van expertise centraal. Een gezamenlijke website, www.ecpb.nl, zal binnenkort de toegang vergemakkelijken tot diverse opleidingen en trainingen die de deelnemende hogescholen aanbieden aan docenten en werkgevers, omdat er straks sprake is van één centrale website met het totale, landelijke aanbod.

Intensieve samenwerking

Het ECPB bundelt afzonderlijke initiatieven die op dit ogenblik al lopen. Zo zullen de vier hogescholen vanaf nu gezamenlijk optrekken tijdens het ontwerpen en uitvoeren van innovatietrajecten, waarbij de intensieve samenwerking tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven en lerarenopleidingen centraal staat. In samenspraak met het Techniekpact en regionale overheden werkt het ECPB aan het ontwerpen en realiseren van innovatieve samenwerkingsverbanden in meerdere regio’s.

Nascholingsaanbod

Ten slotte werkt het ECPB door het ontwikkelen van een nascholingsaanbod samen met het vmbo, mbo en bedrijfsleven aan een leven-lang-leren-agenda. De succesvolle ontwikkeling van een nieuw nascholingsaanbod dat studenten opleidt voor het nieuwe vmbo-profiel Dienstverlening en Producten is hiervan een prachtig voorbeeld.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ECPB kun je contact opnemen met Daphne Schelbergen.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys