Ambities

Het lectoraat Industrial Engineering & Entrepreneurship maakt deel uit van Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek. Deze hogeschool biedt opleidingen aan als Technische Bedrijfskunde, Bedrijfsmanagement voor het Midden- en Kleinbedrijf en Automotive Management.

Het lectoraat geeft richting en inhoud aan toegepast onderzoek naar technisch bedrijfskundige vraagstukken en is daarmee de voedingsbodem voor thematische en methodologische onderwijsvernieuwing binnen deze opleidingen. De onderzoeksresultaten leveren een bijdrage aan de verdere (academische) kennisontwikkeling en methodieken. Daarnaast levert het lectoraat een bijdrage aan de bedrijfskundige beroepspraktijk.

Ambities van het lectoraat

Samenwerking met het bedrijfsleven is in toenemende mate in beeld bij de opleidingen. Bedrijven spelen een belangrijke rol bij het projectonderwijs, in stages en afstuderen. In lijn met de regionale strategische agenda’s (Brainport, Provincie Noord-Brabant, EU) zijn drie speerpunten geformuleerd waarin onderwijs, onderzoek en praktijk elkaar versterken:

  • Ondernemerschap, in het bijzonder ondernemerschap in de technniek;
  • Product- & Procesinnvovatie
  • Operational Excellence, ofwel het continu verbeteren van bedrijfsprocessen.

Onderzoekslijnen Ondernemerschap en Operational Excellence

Aan het lectoraat zijn twee lectoren verbonden, ieder met een specialisatie op één van de beide onderzoekslijnen: Ondernemerschap en Operational Excellence. De lectoren Ger Post en Corné Dirne geven sturing aan het lectoraat en participeren actief in het onderzoek, onderwijsontwikkeling en valorisatie in het werkveld. 
 
De beide onderzoekslijnen kennen ieder een eigen programmateam samengesteld uit één van de lectoren en docent-onderzoekers die op structurele wijze zijn betrokken bij het onderzoek en de vertaling naar onderwijs, wetenschap en werkveld. Deze teams geven onder eindverantwoordelijkheid van de lector richting en invulling aan de portfolio van de betreffende onderzoekslijn. Dit betreft zowel de voorbereiding van projecten, de uitvoering van onderzoek, het uitdragen van onderzoeksresultaten als het implementeren van uitkomsten in het onderwijs.

Daarnaast is binnen iedere onderzoekslijn sprake van inzet door docenten, stage- en afstudeerbegeleiders, ondersteunend personeel en werkveldvertegenwoordigers. Deze inzet en taakverdeling worden op projectbasis geregeld. Promotie- en master-onderzoek door collega’s wordt bij voorkeur gericht op de genoemde onderzoekslijnen.