Projectportfolio

Het lectoraat voert onderzoek uit naar actuele en relevante bedrijfskundige vraagstukken met als doel om het onderwijs te versterken en een bijdrage te leveren aan de kennisbasis van het werkveld. Daarbij komt een brede range bedrijfskundige thema’s aan de orde. Specifieke aandacht gaat uit naar vraagstukken op het gebied van:

  • ondernemerschap
  • open innovatie en samenwerking
  • operational excellence in bedrijven en ketens

Onderstaand een overzicht van lopende en inmiddels afgeronde projecten. Per project wordt kort omschreven waar het onderzoek over gaat, welke partijen daarbij betrokken zijn en wat de (tussentijdse) resultaten zijn.