Veelgestelde vragen door studenten/ Frequently asked questions by students

Beste student,

Vanaf 28 mei worden op deze website vragen die in de BEnT-Corona mailbox zijn binnengekomen gerubriceerd beantwoord. Verder tref je de linkjes aan naar veelgestelde vragen en algemene informatie over Corona binnen Fontys. Alleen specifieke vragen voor FH BEnT worden hier beantwoord.

Dear student,

From May 28th, questions that we have received in the BEnT-Corona mailbox will be answered on this website. You will also find links to frequently asked questions and general information about Corona within Fontys. Only specific questions for FH BEnT are answered here.

Toetsing

week 18-22 mei:

Wie heeft er mee mogen beslissen van de studenten over online toetsing bij BMKB?
Met name vanuit de OC zijn studenten geraadpleegd voor het eerste schrijven de de toetscommissie en het MT d.d. 2 april jl. De OC heeft toen nadrukkelijk aangevraagd of online toetsing mogelijk was. Daarnaast hebben een aantal studenten op die betreffende mail gereageerd met de vraag waarom er geen gebruik werd gemaakt van online afname van toetsen.

Wat gebeurt er bij online toetsing wanneer de wifi wegvalt? Daar beslist de examencommissie over.

Hoe zit het met de privacy van de studenten?
Gemaakte video opnames worden - voor zover bij toetscommissie- alleen gebruikt voor het surveilleren van de toetsen. De toetscommissie gaat er vanuit dat de video beelden ten laatste vernietigd worden op het moment dat de gemaakte werken vernietigd worden (dus uiterlijk na 6 maanden). De mensen die op centraal niveau namens Fontys hebben uitgezocht of online toetsing mogelijk is zullen hier ongetwijfeld naar gekeken hebben. Klopt: is goed uitgezocht. Ligt dadelijk allemaal vast in protocollen. Beelden worden opgeslagen in Europa/Nederland. Zie eventueel ook aanbevelingenrapport van SURF.

Hoe wordt fraude voorkomen tijdens het maken van online toetsen?
Er wordt gebruik gemaakt van Proctorexam, waarbij er ook nog surveillanten worden ingezet. Dat is natuurlijk niet waterdicht, maar dat zijn schriftelijke toetsen ook niet. Ook hier moeten we wellicht vertrouwen op de expertise van de experts die dit hebben uitgezocht. Garantie is er niet. Maar er is uitgebreid getest en dat bleek net zo betrouwbaar als een fysieke toets.

Hoe zit het met studenten die in een studentenhuis wonen of met het gezin in één huis zitten en hier geen aparte ruimte ter beschikking is wanneer er een online toets gemaakt wordt?
De meeste studenten (wonend bij hun ouders dan wel wonend in een studentenhuis) beschikken over een eigen kamer. Overige studenten kunnen hopelijk voor de twee of drie toetsmomenten die zij in een periode van twee weken hebben, afspraken maken zodat ze ongestoord hun toets kunnen maken. We gaan er vanuit dat de meeste huisgenoten begrip zullen hebben voor het belang van dit soort momenten.

Kunnen er door studenten kosten in rekening worden gebracht bij de aanschaf van materialen om deel te kunnen nemen aan een online toets?
Als het goed is, beschikt iedere student al over een laptop/pc met internetverbinding, anders is het lesprogramma van BMKB/AM niet te volgen. Hoogstens is de aanschaf van een webcam dus nodig (voor zover deze niet bruikbaar is via GSM of laptop); dan hebben we het over een bedrag van enkele tientjes. Net als andere materialen die studenten nodig hebben voor hun studie (zoals syllabi, het afdrukken van rapporten of boeken) zijn die voor eigen rekening van de student. Er wordt geen vergoeding betaald. De hulpmiddelen zijn ‘standaard, incl. de mobiel die als extra camara wordt ingezet.

Is er naar mogelijkheden gekeken om toetsen alsnog fysiek af te nemen? Zo ja, wat kwam hieruit?
Hier is zeker naar gekeken en dit had in eerste instantie zelfs de voorkeur. Gebouwen komen mogelijk vanaf 15 juni beschikbaar; dat is dus ook het vroegste moment waarop toetsen fysiek afgenomen kunnen worden. Gezien afspraken tussen NS, overheid en hoger onderwijs zullen toetsen overdag alleen tussen 11.00 en 15.00 afgenomen worden. Daarnaast is er ’s avonds nog de mogelijkheid om toetsen af te nemen. Desondanks dienen er binnen Fontys in totaal 600 toetsen fysiek afgenomen te worden. Dat betekent dat we geen zeggenschap hebben over de planning van de toetsen, waarschijnlijk niet de gebruikelijke tijdsduur van toetsen kunnen aanhouden én het is maar de vraag of studenten met het OV makkelijk op hun bestemming kunnen komen. Alles bij elkaar heeft de toetscommissie ingeschat dat het risico op problemen voor individuele studenten of mogelijk zelfs het niet door kunnen gaan van één of meerdere toetsen,
groter is wanneer we de toetsen fysiek zouden afnemen.

Heeft de student, wanneer deze weigert deel te nemen of niet in staat is deel te nemen door bijvoorbeeld slechte wifi, geen eigen ruimte, geen webcam, een andere mogelijkheid om de toets alsnog te maken? Krijgt deze student dan ookevenveel pogingen als iemand die wel online deelneemt?
Met de CMR is afgesproken dat een student, die om privacy redenen niet mee wil doen, nog een extra kans krijgt van de examencommissie. Wanneer is nu niet te zeggen. Maar de toets telt dan niet mee als een kans. In alle gevallen is dat dus later in het volgende schooljaar.

Krijgen alle studenten de mogelijkheid om de toets, indien mogelijk, te maken op een fontyslocatie? zo ja, is er nagedacht over hoeveel ruimte/surveillanten hiervoor moeten worden ingezet?
Ook hier geldt dat er met de CMR een afspraak is gemaakt. Studenten die niet mee willen doen, krijgen de mogelijkheid om de betreffende toets online af te nemen in een Fontysgebouw (onder toezicht van een surveillant, in persoon). Dit wordt meegenomen in de planning en de communicatie.

Sfeerafbeelding Fontys

Algemene informatie over studeren tijdens de Coronaperiode

naar informatie
Sfeerafbeelding Fontys

Antwoorden op algemene vragen van studenten binnen Fontys/ FAQ for foreign students

Sfeerafbeelding Fontys

DUO en Rijksoverheid