Het lectoraat Thought Leadership

De veranderingen en vraagstukken die onze samenleving en economie de komende decennia gaan bepalen zijn ongekend complex. Hierdoor is er grote behoefte aan organisaties die vernieuwende perspectieven en werkwijzen uitdragen, én aan communicatieprofessionals die hieraan betekenis kunnen geven. Het oude product- en merkdenken is niet meer voldoende; het uitdragen van vernieuwende zienswijzen op economisch of maatschappelijk relevante thema’s vraagt om een nieuwe benadering van het communicatievak waarin relevant strategisch denken én verbeeldingskracht hand in hand gaan.

Om in deze behoefte te voorzien is per 1 september 2014 in Eindhoven het lectoraat Thought Leadership van Fontys Hogeschool Communicatie (FHC) van start gegaan. Het lectoraat heeft de ambitie om voor communicatieprofessionals op (inter)nationaal niveau hét toonaangevende kennisinstituut op het gebied van thought leadership te zijn.

Het lectoraat wordt geleid door Dr. Mignon van Halderen. De kenniskring van het lectoraat bestaat uit een gemengd team van (onderzoek) experts die gemotiveerd zijn om thought leadership inhoudelijk te ontwikkelen tot een verrassende en waardevolle positioneringsstrategie: de lector, docenten, studenten, vakdeskundigen en samenwerkende partners uit de (non-)profit sector, onderwijs- en kennisinstellingen.

 • Thought Leadership

  Thought Leadership


  In deze tijd zijn sterk gepositioneerde organisaties niet alleen klinkklaar over hun `why’ maar ook over hun kijk op relevante thema´s in onze economie en samenleving. Ze dragen vernieuwende, vaak onconventionele, zienswijzen uit. Door Van Halderen worden dergelijke vernieuwende zienswijzen aangeduid als “Novel Points of View”, die klanten of andere stakeholders ertoe aanzetten anders over relevante thema´s na te denken. Met zulke Novel Points of View kantelen ze bestaande, vaak ingeslepen, opvattingen in de economie of samenleving. Ze geloven in verandering, vernieuwing en verbetering.

  Denk aan Apple die onze betekenis van, en ervaring met, computers, muziekspelers en mobiele telefoons volledig heeft getransformeerd. Of aan Unilever dat het traditionele idee over maatschappelijk verantwoord ondernemen overstijgt door te laten zien dat winstgevendheid en duurzaamheid elkaar kunnen en moeten versterken, in plaats van bijten. Deze organisaties denken en doen niet alleen anders, ze communiceren ook anders. Ze slagen erin om verbeeldingskracht aan hun Novel Points of View te geven. Ze sporen daarmee klanten en stakeholders aan om anders naar relevante thema’s te kijken; om er een vernieuwende, verfrissende betekenis aan te geven. Bovendien vertalen ze hun vernieuwende denkbeelden door naar gedrag. Dergelijke organisaties hervormen manieren van denken en doen, en worden daarom gezien als thought leaders.

  Hoe doen deze organisaties dit? Hoe ontwikkelen ze hun Novel Points of View? Hoe overtuigen ze stakeholders van de relevantie en betekenis ervan voor onze economie en samenleving? Hoe vertalen ze hun zienswijzen door naar hun dagelijkse bedrijfsvoering? Dit zijn vragen waar het lectoraat inzicht tracht te geven.

  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys
 • Visie en doelstelling

  Visie en doelstelling


  Thought leadership kun je niet claimen. Echte thought leaders zeggen niet ‘we willen thought leader’ zijn. Echte thought leaders zeggen ‘we geloven dat het anders kan’ en ‘daarin willen we de beste zijn’


  Visie

  Bovenstaande zin vat in een notendop onze visie op thought leadership samen. Thought leadership is geen snelle communicatiecampagne of iets dat een organisatie over zichzelf zegt. Het is iets dat klanten en stakeholders een organisatie toekennen als gevolg van de vernieuwende manier van denken en doen die zij uitdraagt, de passie en vasthoudendheid waarmee zij dit doet, en de mate waarin zij daarmee van betekenis is voor de economie en samenleving.

  Het lectoraat thought leadership wil van thought leadership een verrassende en waardevolle positioneringsstrategie maken. We geloven in organisaties die zich durven te positioneren op het snijvlak van economie en samenleving, die daarvoor buiten de kaders denken, en vernieuwende denkbeelden door middel van gedrag en communicatie betekenis en verbeeldingskracht geven. We geloven in verandering, waarbij toekomstgericht denken, onderzoek en een onderzoekende houding onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

  Doelstellingen

  Het lectoraat wil daarom voor (aanstormende) communicatieprofessionals en organisaties het vanzelfsprekende, toonaangevende kenniscentrum zijn voor hun vraagstukken en uitdagingen op het gebied van thought leadership. Om dit te bereiken ontwikkelen we inspirerende casestudies op het gebied van thought leadership, reiken we methoden en (meet)instrumenten aan die organisaties ondersteunen bij hun thoughtleadershipstrategie, publiceren we artikelen om thoughtleadership inhoudelijk scherp op de internationale kaart te zetten, professionaliseren we het onderwijs van FHC en ondersteunen we communicatieprofessionals bij het ontwikkelen van hun thoughtleadershipstrategie. We geven (in company) presentaties, lezingen, workshops en advies. Ook hebben we (inter)nationale samenwerkingsverbanden met onderwijs- en onderzoeksinstellingen om thought leadership te professionaliseren tot een verrassende en waardevolle positioneringsstrategie.

  Download hier ons visiedocument

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Doelgroepen

  Het lectoraat is er voor bedrijven, (non-)profit organisaties, overheden, communicatieprofessionals, studenten, onderwijsinstellingen en kennisinstituten die thought leadership als een relevante positioneringsstrategie beschouwen en behoefte hebben aan kennis, tools en instrumenten om hun thoughtleadershipstrategie tot een succes te maken.

  Bedrijven, (non-)profit organisaties en overheden

  Bedrijven, (non-)profit organisaties en overheden die zich voelen aangesproken door ons gedachtegoed en onze activiteiten, kunnen ons benaderen voor het opzetten van een praktijkrelevant onderzoek, (in company) presentaties, seminars, publicaties of afstudeerstages. Als u graag uw best practices op het gebied van thought leadership met ons deelt, neem dan contact met ons op om te verkennen hoe we deze gezamenlijk kunnen vertalen naar een artikel, business case of (gast) presentatie binnen het FHC onderwijs.

  Communicatieprofessionals

  Voor communicatieprofessionals zijn we het vanzelfsprekende aanspreekpunt voor hun vraagstukken en uitdagingen op het gebied van thought leadership. U kunt ons benaderen voor (in company) presentaties, lezingen, workshops en advies. Ook kunnen we u koppelen aan gemotiveerde en getalenteerde studenten die in de vorm van een stage, afstudeerproject of teamopdracht een thoughtleadershipvraagstuk oplossen. Heeft u een praktijkrelevant vraagstuk op het gebied van thought leadership? Neem gerust eens contact met ons op.

  Studenten

  Voor ambitieuze studenten biedt het lectoraat dé broedplaats voor vernieuwende kennis, expertise en ideeën op het gebied van thought leadership. Het is een springplank naar het bedrijfsleven, een master studie, internationale samenwerking of het ontwikkelen van een eerste publicatie. Wij zijn het enige kenniscentrum op internationaal niveau waar je tijdens je studie al doende leert over thought leadership. Door middel van de minor-module thought leadership leren we je wat thought leadership is en hoe organisaties een thoughtleadershipstrategie invullen. We brengen je in contact met bedrijven, ‘peers’ in het vakgebied, en betrekken je actief bij de ontwikkeling van kennis, tools en meetinstrumenten op het gebied van thought leadership. Op die manier leiden we onze studenten op tot toonaangevende communicatieprofessionals, die door vernieuwende zienswijzen, een onderzoekende houding, relevant strategisch denken, verbeeldingskracht en een “let’s make it happen” mentaliteit een nieuwe realiteit betekenis kunnen geven.

  Voel je je als student aangesproken? Neem dan contact met ons op om je ambities kenbaar te maken.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Hoe we te werk gaan

  Het lectoraat thought leadership werkt aan kennisproducten. Wij leveren kennisproducten met relevantie voor de praktijk, geen antwoorden op academische onderzoeksvragen. Hoewel we veel gebruik maken van wetenschappelijke inzichten en methodieken, nemen we altijd als uitgangspunt dat (aanstormende) communicatieprofessionals of organisaties onze kennisproducten waardevol moeten vinden voor het succes van hun thoughtleadershipstrategie. Denk aan een methodiek om het 'Novel Point of View' van organisaties naar boven te halen, inspirerende business cases van bestaande thought leaders of meetinstrumenten om de thoughtleadershippositie van een organisatie te waarderen en te vergelijken met andere organisaties. Kennisproducten ontstaan in samenwerking met organisaties, (communicatie) bureaus, communicatieprofessionals, kennisinstituten én, uiteraard, docenten en studenten van FHC.

  Sfeerafbeelding Fontys

  We delen onze “kennisproducten” door middel van (incompany) seminars, lezingen, workshops en (inter)nationale (online) publicaties. We gebruiken de ontwikkelde kennis voor de continue professionalisering en vernieuwing van het onderwijs van Fontys Hogeschool Communicatie. Daarnaast geven we gastcolleges bij (inter)nationale collega’s binnen de onderwijswereld. Blijf ons daarvoor volgen of neem contact met ons op!

 • De Lector

  De Lector


  De kenniskring wordt geleid door Lector dr. Mignon van Halderen. Zij heeft ruime ervaring in wetenschappelijk onderzoek en houdt zich al jaren bezig met thought leadership. Zo heeft zij aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, tien jaar lang onderzoek verricht naar de positioneringsstrategieën van grote oliebedrijven rondom het maatschappelijke thema klimaatverandering. Van Halderen is tevens auteur van het boek `Thought Leadership: vernieuwende inzichten op het snijvlak van markt en maatschappij' en heeft verschillende (inter)nationale artikelen op het gebied van thought leadership gepubliceerd.

  In de afgelopen jaren heeft zij het Thought Leadership Framework ontwikkeld: een raamwerk dat aan de hand van vier fasen en onderliggende stappen laat zien hoe thoughtleadershipstrategieën worden ingevuld. Naast haar functie als lector heeft zij haar adviesbureau Leading Thoughts, waarmee ze organisaties op het gebied van thought leadership adviseert en (toekomstige) professionals schoolt. Van Halderen is bereikbaar via: m.vanhalderen@fontys.nl.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • De Lectorale Rede

  Lectorale Rede Thought Leadership


  Na een jaar hard werken aan de bouw van het lectoraat thought leadership vond op 15 oktober 2015 het lectorale event plaats. Het lectorale event behelst de lancering van het Lectoraat Thought Leadership van FHC, onze "Dutch School of Thought", en mijn benoeming als lector voorafgegaan door mijn lectorale rede. Een feestje dus, met een uitgesproken inhoudelijke boodschap en veel verbeeldingskracht.

  Tijdens het lectorale event gaven we betekenis aan het thema: "Thought leadership in a society of change". Of u nu studeert of in de profit of non-profit sector werkt, wat ons bindt is de steeds grotere betrokkenheid bij de enorme veranderingen in onze mondiale samenleving.

  In mijn optiek spelen organisaties een steeds grotere rol bij en in deze veranderingen. Daarom hebben we behoefte aan organisaties die hun vernieuwende zienswijzen op economische en maatschappelijke thema's durven uit te spreken en concretiseren. Organisaties die oude denk- en gedragspatronen durven te doorbreken om ruimte te scheppen voor verandering en vernieuwing. Die zich laten leiden door een vernieuwende gedachte en wijze van denken en die leiderschap tonen in het vertalen van die gedachte in concreet gedrag en resultaat. Zulke organisaties duiden we binnen Het lectoraat daarom aan als "thought leaders in a society of change".

  Het Lectoraat onderzoekt hoe zulke organisaties buiten gebaande paden treden. Door middel van case studies bestuderen we de successen en valkuilen van organisaties die zulke 'leaps of faith' nemen. Wat heeft gewerkt, wat niet? En welke verklaringen kunnen we daarvoor geven? Ook richten we ons specifiek op de rol van betekenisgeving en verbeeldingskracht om geijkte manieren van denken en doen te doorbreken en ruimte te scheppen voor verandering en een nieuwe realiteit.

  Tijdens het lectorale event droeg ik de visie, ambities en onderzoeksplannen van het lectoraat uit. Onze studenten hebben dit door middel van een Gallery of Thoughts tot de verbeelding laten spreken!

  Lector dr. Mignon van Halderen

 • Contact

  Contact


  Voelt u zich aangesproken door ons gedachtegoed over thought leadership en wilt u samenwerkingsmogelijkheden verkennen? Neem dan direct contact met ons op.

  Het lectoraat thought leadership vindt u op de volgende locatie:

  Fontys Hogeschool Communicatie
  Rachelsmolen 1, Gebouw R4, 1e etage
  Postbus 347
  5600 AH Eindhoven

  Sfeerafbeelding Fontys

  Campus Rachelsmolen (R3/R4)

  Rachelsmolen 1, Eindhoven

  Locatiekaart op adres: Rachelsmolen 1, Eindhoven