Lectoraat Informatiemanagement en control in een ketenomgeving

Sfeerafbeelding Fontys

De toename van digitalisering, samenwerkingsverbanden en gegevensuitwisseling leidt tot steeds meer eenwording van bedrijfsprocessen tussen de deelnemende organisaties en hun belangrijkste betrokkenen, ieder met behoud van hun eigen identiteit. Een voorbeeld hiervan is de intensieve gegevensuitwisseling tussen het bedrijfsleven en de Belastingdienst. Ook de grootschalige uitwisseling van financiële gegevens tussen gemeenten en landelijke uitvoeringsorganisaties is een actueel thema. Hierbij zullen moderne inzichten op het gebied van bestuurlijke informatieverzorging en financieel management op pragmatische wijze worden toegepast.

Economische groei van de regio

Door het uitvoeren van praktijkgerichte en oplossingsgerichte onderzoeksprojecten, die aansluiten bij bestaande problematieken van bedrijven in de regio Zuidoost Brabant, wordt een bijdrage geleverd aan de economische groei van de regio. Het lectoraat doet onderzoek naar de wijze waarop organisaties hun bedrijfsprocessen en de daarbij behorende informatievoorziening inrichten. Hoe samenwerkende organisaties profijt kunnen hebben van een optimalisatie van (geïntegreerd) informatie- en procesmanagement staat centraal.

Onderzoekthema’s binnen het lectoraat zijn:

  • Management Control en Risicobeheersing
  • Ketenprocessen en informatiemanagement
  • Electronische connectie en ICT

Het lectoraat informatiemanagement en control in een ketenomgeving spitst zich toe op de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek op het gebied van bestuurlijke informatieverzorging in Nederland.

Toegevoegde waarde voor het onderwijs

Fontys geldt als kennisinstelling voor de regio en streeft ernaar dat het lectoraat daarnaast herkenbare raakvlakken heeft met de opleidingen van de hogeschool. Het Fontys onderzoeksbeleid zal leiden tot herkenbare en zichtbare voordelen voor het bedrijfsleven, de overheden in de regio én het onderwijs. Het aanjagen van samenwerking in praktijkgericht onderzoek en inhoudelijke vernieuwing van het curriculum moeten zorgen voor verbetering van het onderwijs en onderzoek. Samenwerking vindt niet alleen plaats met andere opleidingen binnen Fontys, maar ook met andere lectoraten en universiteiten.

"Het is leerzaam om samen theorie en praktijk in een concrete praktijksituatie bij elkaar te brengen."