Lectoraat

Informatiemanagement en control in een ketenomgeving

Sfeerafbeelding Fontys

De toename van digitalisering, samenwerkingsverbanden en gegevensuitwisseling leidt tot steeds meer eenwording van bedrijfsprocessen tussen de deelnemende organisaties en hun belangrijkste betrokkenen, ieder met behoud van hun eigen identiteit. Een voorbeeld hiervan is de intensieve gegevensuitwisseling tussen het bedrijfsleven en de Belastingdienst. Ook de grootschalige uitwisseling van financiële gegevens tussen gemeenten en landelijke uitvoeringsorganisaties is een actueel thema. Hierbij zullen moderne inzichten op het gebied van bestuurlijke informatieverzorging en financieel management op pragmatische wijze worden toegepast.

Economische groei van de regio

Door het uitvoeren van praktijkgerichte en oplossingsgerichte onderzoeksprojecten, die aansluiten bij bestaande problematieken van bedrijven in de regio Zuidoost Brabant, wordt een bijdrage geleverd aan de economische groei van de regio. Het lectoraat doet onderzoek naar de wijze waarop organisaties hun bedrijfsprocessen en de daarbij behorende informatievoorziening inrichten. Hoe samenwerkende organisaties profijt kunnen hebben van een optimalisatie van (geïntegreerd) informatie- en procesmanagement staat centraal.

Onderzoekthema’s binnen het lectoraat zijn:

 • Management Control en Risicobeheersing
 • Ketenprocessen en informatiemanagement
 • Electronische connectie en ICT

Het lectoraat informatiemanagement en control in een ketenomgeving spitst zich toe op de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek op het gebied van bestuurlijke informatieverzorging in Nederland.

Toegevoegde waarde voor het onderwijs

Fontys geldt als kennisinstelling voor de regio en streeft ernaar dat het lectoraat daarnaast herkenbare raakvlakken heeft met de opleidingen van de hogeschool. Het Fontys onderzoeksbeleid zal leiden tot herkenbare en zichtbare voordelen voor het bedrijfsleven, de overheden in de regio én het onderwijs. Het aanjagen van samenwerking in praktijkgericht onderzoek en inhoudelijke vernieuwing van het curriculum moeten zorgen voor verbetering van het onderwijs en onderzoek. Samenwerking vindt niet alleen plaats met andere opleidingen binnen Fontys, maar ook met andere lectoraten en universiteiten.

"Het is leerzaam om samen theorie en praktijk in een concrete praktijksituatie bij elkaar te brengen."

 • Lector René Matthijsse

  Lector René Matthijsse

  Tijdens mijn werk ben ik academisch gepromoveerd in Technische Bedrijfskunde, in het bijzonder op het gebied van keteninformatiemanagement en informatie-infrastructuur op de TU Eindhoven. Voor één dag in de week ben ik verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ik IT Auditing doceer en als hoofddocent verantwoordelijk ben voor de kwaliteitszorg en coördinatie van alle thesis onderzoek binnen deze postgraduate opleiding.

  De rest van de week ben ik verbonden aan Fontys Hogeschool Financieel Management waar ik in juni 2015 begonnen ben als lector. Het is leerzaam om samen met studenten en docenten theorie en praktijk in een concrete praktijksituatie bij elkaar te brengen.

  Sfeerafbeelding Fontys

  René Matthijsse

  E: r.matthijsse@fontys.nl
  T: 08850 74394

  Sfeerafbeelding Fontys

  Mijn loopbaan ben ik begonnen in de ICT en vervolgens bij KPN terecht gekomen, zowel in Nederland als in het buitenland. De tijd van razendsnelle innovatie in bedrijfsvoering en technologie heb ik mogen meemaken en wellicht gebeurt dit nu nog sneller. Geleidelijk ben ik overgestapt naar de wereld van advies dienstverlening, merendeels bij Capgemini en KPMG.

 • Lectorale rede 24 februari 2016

  Informatiemanagement en control in een ketenomgeving

  In de komende jaren treden grote veranderingen op in de manier waarop organisaties informatie uitwisselen. Ongeveer tien jaar geleden werkten organisaties in deze regio veelal solo, maar een verandering op het gebied van samenwerking is gaande. Vandaag de dag is dit zelfs (bijna) onmogelijk om niet meer samen te werken. In de toekomst zal deze samenwerking verder intensiveren. Informeren en communiceren is daarbij noodzakelijk en onvermijdelijk. Grotere strategische en financiële mogelijkheden, samen met de toename van ketensamenwerking en vernieuwingen, vormen de grootste uitdaging waar regio’s voor staan.

  Voorheen bleken organisatorische maatregelen niet het antwoord te geven. Met keteninformatiemanagement kunnen informatievraagstukken in het bedrijfsleven en de publieke sector opgelost worden.

  Lectorale rede René Matthijsse

  Bijgaand de film van de lectorale rede 'informatiemanagement en control in een ketenomgeving' en installatie van René Matthijsse.

  Lezing Rob van Gijzel

  Hier staat de lezing van Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven over clustercommunicatie in de toekomst.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Download

 • Kenniskring

  drs. Ivette van der Zandt- van der Burg

  'Het is voor studenten van belang dat zij op gestructureerde wijze leren praktijkproblemen met een wetenschappelijke invalshoek op te lossen.'

  Sfeerafbeelding Fontys

  Margot Rossieau MC

  'Mijn focus in het ontwikkelen en begeleiden van onderwijs, is gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling die studenten moeten doormaken om uit te groeien tot authentieke professionals met sterk ontwikkelde onderzoekende en interpersoonlijke vaardigheden.'

  Sfeerafbeelding Fontys
 •   De kenniskring vertelt..

  Margot Rossieau MC

  Margot heeft zich in haar werkzaamheden op een accountantskantoor en een organisatieadviesbureau vanuit een HRM-achtergrond gespecialiseerd in het verbinden van persoonlijke ontwikkeling aan organisatie-ontwikkeling.  Ze maakte tien jaar geleden de overstap naar Fontys Hogeschool Financieel Management en behaalde een Master in Coaching, in het kader waarvan zij meerdere praktijkonderzoeken uitvoerde waarin organisatieverandering – en de dialoog die daarvoor nodig is – centraal stond.  

  "Ik ben docent en coördinator studieloopbaanbegeleiding bij de opleiding Finance & Control van Fontys Hogeschool Financieel Management. Mijn focus in het ontwikkelen en begeleiden van onderwijs, is gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling die studenten moeten doormaken om uit te groeien tot authentieke professionals met sterk ontwikkelde onderzoekende en interpersoonlijke vaardigheden. Het is voor studenten essentieel om een ‘interne’ en ‘externe’ dialoog te leren voeren om de kloof tussen denken en doen te overbruggen. Daarin speelt het vragen stellen vanuit een onderzoeksmethodologie en het methodisch toepassen  van onderzoeksvaardigheden een belangrijke rol. Tijdens het afstuderen is het van belang dat de student leert om ‘hoofd, hart en handen’ te verbinden, in complexe praktijksituaties die vaak aan continue verandering onderhevig zijn. Vanuit een externe dialoog probeer ik de interne dialoog die hiervoor nodig is op gang te brengen, zowel tussen docent en student, tussen studenten onderling, als tussen docenten onderling."

 • Publicaties

  Publicaties

  2018Loonaangifteketen: een confrontatie met de toekomst; Strategische verkenning keteninformatiemanagement en control; met CBS, Belastingdienst en UVW; december 2018
  2018Informatienetwerken en management control; mei 2018
  2018Digitalisering dwingt tot samenwerking accountant en IT auditor; februari 2018;
  2017Ketenauditing is beroep van de toekomst; Webpublicaties online op zowel FM.nl als AccountantWeek; november 2017;
  2016Loonaangifteketen en Open data; strategische verkenning informatienetwerk met Belastingdienst en UVW; oktober 2016
  2016Informatiemanagement en control in een ketenomgeving; NOREA, De IT Auditor, november 2016
  2016De rol van de auditor in informatieketens wordt steeds groter. Audit Magazine, NOREA Kennisgroep Keteninformatiemanagement, 2016 jaargang 15 nummer 3, blz 18-20
  2016Nog veel te sleutelen aan informatieketens. Ibestuur, online, 4 april 2016
  2016Jaarrekeningcontrole en risicomanagement in de cloud, de IT auditor

  Meer publicaties >>

  rekken met boeken en student Sfeerafbeelding Fontys

 • Contact

  Contact

  Dr. René Matthijsse RE
  T 08850 74394
  E r.matthijsse@fontys.nl

  Sfeerafbeelding Fontys