Lectoraat en lector

Lectoraat Open Educational Resources

Binnen Fontys Hogeschool ICT is sinds juni 2014 het lectoraat Open Educational Resources (OER) actief. Het lectoraat beoogt het gebruik van open leermaterialen en andere vormen van open en online onderwijs binnen de opleiding te stimuleren. Het door het lectoraat uit te voeren onderzoek moet duidelijk maken welke effecten open en online onderwijs heeft op de kwaliteit ervan. Verder ook welke maatregelen de hindernissen die een docent ondervindt bij het gebruikmaken van vormen van open en online onderwijs kunnen verlagen. Daarnaast wil het lectoraat samen met het werkveld onderzoeken hoe vormen van open en online onderwijs de binding tussen de opleiding en het werkveld kunnen verstevigen.

Onderzoeksprojecten van het lectoraat worden uitgevoerd in wisselende samenstellingen van projectgroepen. Naast docent-onderzoekers van Fontys wordt daarbij samengewerkt met Ben Janssen, directeur-eigenaar van OpenEd Consult. Hij is als extern lid verbonden aan het lectoraat.  

OER

In 2001 startte het Massachusetts Institute of Technology (MIT) met een project om via internet al het leermateriaal dat door het instituut werd gebruikt gratis beschikbaar te stellen. Gebruikers mochten deze leermaterialen onder bepaalde voorwaarden hergebruiken, bewerken en verder verspreiden. Dit project heeft wereldwijd navolging gehad en heeft geleid tot een ontwikkeling waarvan het einde nog niet in zicht is. Leermaterialen die op deze wijze beschikbaar komen worden open leermaterialen of, in het Engels, Open Educational Resources (afgekort tot OER) genoemd.

MOOC's

In 2012 startten Ivy League universiteiten in de Verenigde Staten met het publiceren van vrij toegankelijke cursussen. Deze zgn. Massive Open Online Courses (afgekort tot MOOC) brachten de wereld van open leermaterialen in een stroomversnelling en verbreedden deze ook naar meer dan alleen de materialen: open en online onderwijs. Deze ontwikkeling heeft geleid tot meer aandacht voor (open) online onderwijs in Nederland.

Binnen FHICT ligt de nadruk op hergebruik van open leermaterialen en andere vormen van open en online onderwijs (zoals MOOC's) in het curriculum en minder op het zelf publiceren ervan. Docenten zijn hierbij de sleutelfiguren. Onderzoek moet meer inzicht geven in effectieve vormen van ondersteuning van docenten. Hierdoor worden drempels die docenten ervaren wanneer ze met open en online onderwijs aan de slag willen gaan minder hoog. Daarnaast wil het lectoraat samen met het werkveld onderzoeken hoe vormen van open en online onderwijs de binding tussen de opleiding en het werkveld kunnen verstevigen.

Terugblik lectorale rede Robert Schuwer 12 juni 2015

Sfeerafbeelding Fontys

Lector Robert Schuwer

Sfeerafbeelding Fontys

Robert Schuwer (Den Haag, 1955) heeft wiskunde gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 1993 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar toepasbaarheid van kennissystemen. Hij heeft diverse functies vervuld, zowel in het middelbaar en hoger onderwijs als in het bedrijfsleven. Van 2005 tot 2014 was hij universitair hoofddocent aan de Open Universiteit.  Sinds 2006 houdt Robert zich bezig met implementatie van en onderzoek naar Open Educational Resources en meer in het algemeen open en online onderwijs. Hij heeft de afgelopen jaren in diverse nationale en internationale projecten over beleid en implementatie van open leermaterialen geparticipeerd en hierover gepubliceerd.  Robert Schuwer is voorzitter van de Special Interest Group Open Education, een onder de vlag van SURF opererende community voor kennisverwerving en -verspreiding rond dit thema voor het hoger onderwijs in Nederland.

Website

Lees de website van Robert Schuwer over handige tools, publicaties, presentaties en zijn blog over open en online onderwijs.

LinkedIn

Bekijk het Linkedin profiel van Robert Schuwer.

Symposium Bron Tijdsduur
Opening Ben Janssen Bekijk 00:06:36
OER-open Fred Mulder Bekijk 00:30:01
Wordt alles open? Analogie tussen open onderwijs en open source software Michiel van Genuchten Bekijk 00:31:20
Studentenonderzoek MOOC Hans van Stam Bekijk 00:15:46
De student als prosumer Tom Langhorst Bekijk 00:15:41
Lectorale rede
Installatie inclusief lectorale lezing Robert Schuwer Bekijk 01:00:06
Lectorale rede 'Hbopener: naar een open hbo-curriculum' Bekijk 00:36:00