OER en MOOC's in het Nederlandse HO

Onderzoeksrapport Open Educational Resources en MOOC's in het Nederlandse Hoger Onderwijs

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor gebruik van open leermaterialen en open online cursussen sterk gegroeid. Met name de Massive Open Online Courses (MOOC’s) hebben deze belangstelling aangewakkerd. Medio 2015 heeft minister Bussemaker in haar strategische agenda “HO2025, de waarde(n) van weten” als ambities uitgesproken dat in 2025 alle docenten in het hoger onderwijs hun leermaterialen delen en dat instellingen elkaars MOOC’s gaan erkennen. Om deze ambities realiteit te maken zal nog veel werk verricht moeten worden, zowel door instellingen als door de overheid en instellingsoverstijgende organisaties als SURF. Om beter te kunnen bepalen welke activiteiten daarvoor moeten worden gestart is een beeld van de huidige stand van zaken rondom publiceren en gebruik van zowel Open Educational Resources (OER) als MOOC’s nuttig. Om een eerste beeld te verkrijgen is door het lectoraat Open Educational Resources van de Fontys Hogeschool ICT een survey-onderzoek uitgevoerd bij bekostigde hogeronderwijsinstellingen in Nederland. Mede-opdrachtgever van deze survey was SURFnet. De resultaten van deze survey zijn in het onderzoeksrapport te vinden. Het lectoraat wil het beeld dat door deze survey is ontstaan verder invullen en uitbreiden. Ze plant daartoe vervolgonderzoek uit te voeren, waarbij onder meer betrokkenen bij diverse hogeronderwijsinstellingen zullen worden geïnterviewd.