Onderzoekslijn 2: Mensgerichte journalistiek

De nieuwsconsument, die vaak ook ten dele producent is, kan (en moet) actiev(er) worden betrokken waar het gaat om het maken van verhalen die aansluiten bij behoeften. Ook kunnen we de kennis en expertise van de nieuwsgebruikers slimmer inzetten bij het redactieproces. In het lectoraat onderzoeken we voortdurend hoe we het publiek gerichter kunnen betrekken bij het onderzoeks-, redactie- of publicatieproces.

Onderzoek Duurzame Wederkerigheid

Partners: Nu.nl & MMGA

Afgelopen jaar is de start up Make Media Great Again (MMGA) in samenwerking met NU.nl gestart met een experiment rondom publieke annotatie. De ambitie is om lezers gericht te betrekken bij het verifiëren van nieuwsberichten evenals hun kennis en kunde uit te nutten voor het verbeteren van de journalistieke verslaglegging.
Bij de start van het traject, in september 2018, hebben zich 300 vrijwilligers aangemeld om gedurende de periode van minimaal een jaar als annotator betrokken te zijn bij het traject.
Wat zijn de motieven van annoteerders om te participeren? Wat verwachten ze terug voor hun bijdrage?

Kiezer centraal

Lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie en Provincie Brabant

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen onderzoeken we welke maatschappelijke thema’s Brabantse kiezers echt aan het hart gaan.
Student-onderzoekers interviewen daartoe bewoners uit diverse Brabantse gemeenten. De gegenereerde kwalitatieve data zal worden geanalyseerd en als input dienen voor de Provinciale Verkiezingsdebatten in maart 2019. Hierbij verkennen we tevens een meer strategische journalistieke rol in de verkiezingen. De journalistieke content rondom de verkiezingen wordt doorgaans vooral bepaald door prognoses, verkiezingsdebatten en exitpolls. Op basis van dit onderzoek willen we juist diepe inzichten genereren over thema’s die Brabanders echt belangrijk vinden en verkennen we hoe de kwalitatieve data zich verhouden ten opzichte van de meer kwantitatieve data uit de polls.

Mapping Brabant

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft de afgelopen twee jaar een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de nieuwsecosystemen van de vier grootste steden van Nederland. Daarbij is gekeken naar het aanbod van nieuws van verschillende mediapartijen, hyperlocals en niet-journalistieke partijen.
De Universiteit Leiden heeft onlangs ook het medialandschap in Zuid Holland in kaart gebracht.
Naar analogie van deze onderzoeken heeft Provincie Noord-Brabant het lectoraat gevraagd een scan te maken van het Brabantse nieuwsecosysteem. Naast het aanbod van nieuws, zullen we ook kijken naar de nieuwsconsument; hoe maakt hij gebruik van het aanbod? Worden zijn behoeften ingevuld?

Follow the Issue: publieksgerichte onderzoeksjournalistiek

Lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie in samenwerking met De Utrechtse Internet Courant met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Follow the Issue biedt nieuwsconsumenten de mogelijkheid onderwerpen of gebeurtenissen te blijven volgen nadat ze voor het eerst in de publiciteit zijn gekomen. Door middel van een FTI (Follow the Issue)- knop onderaan artikelen, geven gebruikers aan of ze een follow-up willen ontvangen. Daarbij kunnen ze tevens aangeven of ze interesse hebben in een politieke, sociale of meer economisch gekleurde follow-up. Het eerste follow-up artikel wordt gratis aangeboden. Voor iedere volgende follow-up wordt een bijdrage van €1,- gevraagd.
Door middel van deze 'widget' onderzoekt het Lectoraat nieuwe verdienmodellen voor vervolgjournalistiek. Tevens verkennen we hoe journalisten op basis van de aangegeven wensen en interessegebieden van nieuwsgebruikers meer publieksgerichte content kunnen maken.

Trust & Truth: ontwerpen van journalistiek vertrouwen

Op basis van het experiment 'Kiesfeiten', waarbij we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2017 wetenschappers en journalisten aan elkaar koppelden (in de vorm van peer reviewed journalism), hebben we ervaren dat er veel interesse en bereidheid bestaat vanuit diverse expertisegroepen om journalisten te ondersteunen in het redactie- en onderzoeksproces. We denken dat deze ondersteuning ook kan helpen bij het gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor betrouwbaar nieuws.