Missie & visie

Missie

Het lectoraat Leren en Innoveren heeft als primaire focus de ondersteuning van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie opleidingen:

  1. de bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs;
  2. de masteropleiding Leren en Innoveren;
  3. de masteropleiding Leadership in Education;
  4. de bacheloropleiding Pedagogisch Management Kinderopvang.

Deze ondersteuning betreft het verbeteren van het onderwijs binnen de vier opleidingen
op basis van recente, wetenschappelijke inzichten binnen het onderwijskundige domein (gerelateerd aan de onderzoekslijnen van het lectoraat). Ten tweede beoogt het lectoraat bij te dragen aan een verdere professionalisering van leraren en schoolleiders in het werkveld, met name schoolorganisaties in het reguliere primair onderwijs.

De missie van het lectoraat is:

  • het vergaren, ontwikkelen en delen/verspreiden van kennis, over het leren van leerlingen/studenten, leraren/pabo-docenten/schoolleiders en organisaties;
  • de doorvertaling hiervan in integrale modellen, interventies, leerlijnen, methodieken en adviezen voor innovatie en verbetering van het leren.

Visie

De visie van het lectoraat Leren & Innoveren is gericht op de lange termijn en geeft richting aan de activiteiten van lectoren en kenniskringleden. Deze visie fungeert als toetssteen waaraan belangrijke, strategische beslissingen getoetst worden. Het lectoraat Leren & Innoveren is voor FHKE-medewerkers, -studenten en professionals uit het werkveld toonaangevend op het gebied van het verbinden van theorie en praktijk ten aanzien van leren en innoveren in het (primair) onderwijs. Het lectoraat Leren & Innoveren draagt bij aan FHKE-opleidingen van hoge kwaliteit, die opleiden tot leerkrachten/leidinggevenden met een uitgebreide professionaliteit. De afgestudeerden zijn onderwijsprofessionals die in hun latere beroepsuitoefening voortdurend in staat zijn zichzelf te verbeteren en hun onderwijs aan te passen aan veranderende eisen van de maatschappij. Deze professionals hebben een onderzoekende houding en werken opbrengstgericht aan de beoogde doelen, rekening houdend met de behoeftes van leerlingen en teamleden.