Authentieke Leer- en Onderzoeksomgeving

Achtergrond en doel

Veel onderwijsinstellingen en kindcentra hebben vragen over de wijze waarop ze kinderen/leerlingen of studenten kunnen voorbereiden op een leven lang leren en hen kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van zogenaamde future skills. Dit heeft consequenties voor de inrichting en organisatie van het leren in de school en dus ook voor de opleiding en professionalisering van leraren. Onderzoekslijn 4 gaat in op wat de kenmerken zijn van een authentieke leer- en onderzoeksomgeving die bijdragen aan het ‘futureproof’ opleiden en/of professionaliseren van goede leraren basisonderwijs. De projecten binnen deze onderzoekslijn vertonen een duidelijke samenhang. Ze gaan allemaal over het versterken van innovatieve leeromgevingen. Dit versterken kan gedaan worden met nieuwe technologieën, zoals VR, maar ook met andere innovatieve toepassingen, zoals design thinking, onderzoekend leren en high impact learning. Deze onderzoekslijn vertoont een nauwe samenhang met onderzoekslijn 1 (goed leraarschap).

Sfeerafbeelding Fontys

Doelstellingen

In deze onderzoekslijn beoogt het lectoraat kennis en handvatten te ontwikkelen gericht op authentieke en innovatieve leeromgevingen die leraren in staat stelt de ontwikkeling van future skills en een leven lang leren bij hun leerlingen te kunnen ondersteunen. Met name het gebruik van nieuwe technologieën krijgt hierbij aandacht.

De centrale onderzoeksvraag luidt: hoe kan de leeromgeving van leraren (in opleiding) worden versterkt dmv authentieke en innovatieve interventies of toepassingen?

Projecten binnen de onderzoekslijn

1) Evaluatie-onderzoek naar de professionaliseringstrajecten van het CoE De Onderwijsingenieurs. In november 2018 is samen met het lectoraat Betadidactiek van FLOT het Centre of Expertise De Onderwijsingenieurs opgericht, dat als doel heeft om alle leraren in de regio duurzaam te professionaliseren op het gebied van ontwerpen van innovatieve onderwijspraktijken. In de Brainportregio ligt het accent daarbij op future skills en internationalisering. De strategie die gebruikt wordt voor de professionalisering is ‘Design As Research’ en houdt in dat leraren door middel van design thinking in een leergemeenschap samenwerken en onderzoeken gericht op hun professionele ontwikkeling.

2) TEC-project Bewegend leren met als doel te onderzoeken op welke wijze bewegend leren kan worden geïntegreerd in het curriculum zodat leerlingen meer en beter bewegen. Samenwerking met Fontys Sporthogeschool.

3) Evaluatie-onderzoek naar de toepassing HILL-principes binnen opleidingen FHKE. Er worden verschillende evaluaties opgestart naar de implementatie, opbrengsten en verbeterpunten van de nieuwe opleidingsvisie in FHKE.  Ook beogen we onderzoek uit te voeren in innovatieve contexten van scholen.

4) TEC-project VR in hbo-opleidingen zorg en educatie. Samen met Hogeschool Mens en Gezondheid.

5) Boek Lifelong Kindergarten. Samen met enkele partners uit het werkveld maken we een praktisch handboek voor leraren en pabostudenten rondom het thema ‘spelend leren en ontwikkelen van creativiteit’ adhv het boek van Mitch Resnick met de titel ‘Lifelong Kindergarten’. Uitgeverij is Van Gorkum.

Samenwerking

Werkveld: POS, AOS, WTE scholennetwerk
Opleidingen: FLOT, FHMG
Kennispartners: Brainport Development, StudioCS, 21Education, Beamitup

Beoogde output

Voor de opleidingen: curriculuminnovatie gericht op toekomstgericht opleiden; onderbouwde visie op en handvatten voor opleiden voor een leven lang leren;
curriculumevaluaties.
Voor het werkveld: handvatten voor onderwijsverbetering op het gebied van een innovatieve leeromgeving, onder andere gericht op future skills.
Voor de wetenschap: wetenschappelijke artikelen over innovatieve onderwijspraktijken.

Internationalisering

Binnen deze onderzoekslijn werken we samen met de Western Norway University of Applied Sciences, instituut voor pedagogiek, religie en sociale studies (IPRS).

Concrete activiteiten

Kennisontwikkeling lectoraatsperiode 2019 – 2020 vertaald naar concrete output voor de praktijk en de wetenschap:

Kennisdeling

In het komende jaar wordt gestreefd naar het opleveren van nieuwe inzichten die specifiek gaan over:

-          Professionaliseren van leraren dmv design thinking

-          Leren met VR

-          Bewegend leren

-          Evaluatie van de nieuwe opleidingsvisie (HILL)

Kennisontwikkeling leidt tot nieuwe inzichten. Die inzichten willen we vanuit het lectoraat graag delen. Deze kennisdeling vindt plaats onder (aankomende) onderwijsprofessionals en onder kennispartners en collega-wetenschappers. De nieuw verworven inzichten worden gedeeld – en middels peer reviews getoetst – door publicaties te schrijven voor internationale wetenschappelijke tijdschriften. Voor de (aankomende) onderwijsprofessionals wordt de kennis op een andere manier toegankelijk gemaakt, door bijvoorbeeld praktijkpublicaties, producten of presentaties. In het onderstaande schema is opgenomen op welke wijze op dit moment verwacht wordt dat de kennisdeling in concrete output eruit zou kunnen gaan zien.

Tijdsplanning 2019 - 2020

ProjectSep.Okt.Nov.Dec.Jan.Feb.Mrt.Apr.MeiJun.Jul.
1.XXXXX
2.XXXX
3.XXX
4.XXXXXXX